مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی, دوره (7), شماره (20), سال (2018-2) , صفحات (7-32)

عنوان : ( عوامل تسهیل‌بخش: پیش‌بین سطوح نهادینه‌سازی ارزشیابی توصیفی )

نویسندگان: غلامعلی سیفی , مرتضی کرمی , حسین جعفری ثانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی پیش­بینی اثربخشی عوامل تسهیل­ بخش ‌بر نهادینه شدن ارزشیابی توصیفی انجام گرفت. روش پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی و جامعه آماری شامل همه معلمان مقطع ابتدایی نواحی مختلف شهر مشهد بود. نمونه پژوهش با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای 282 نفر تعیین شد. در این مطالعه از دو پرسشنامه محقق­ ساخته 57 سؤالی بر اساس 8 مؤلفه تسهیل­بخش ایلای و ساری (1999) و پرسشنامه 23 سؤالی برگرفته از چک‌لیست نهادینه‌سازی هال و هورد (2015) استفاده شد. سپس داده‌ها با استفاده از نرم افزار SPSS21 تجزیه و تحلیل شد. نتایج نشان دادبیشتر معلمان از ارزشیابی سنتی راضی بودند. از نظر آنها شرایط تسهیل‌بخش ارزشیابی توصیفی مهیا نشده است و بیشتر معلمان در سطح سوم نهادینه‌سازی قرار دارند. یافته دیگر نشان داد که 10 درصد از تغییرات متغیر ملاک از طریق متغیرهای پیش‌بین قابل تبیین است و نتایج ضرایب رگرسیون نیز نشان داد متغیرهای وجود دانش و مهارت‌ها و تعهد نقش قابل‌توجهی در پیش‌بینی نهادینه‌سازی ارزشیابی دارند.

کلمات کلیدی

, ارزشیابی توصیفی, عوامل تسهیل‌بخش, نهادینه‌سازی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1067401,
author = {سیفی, غلامعلی and کرمی, مرتضی and جعفری ثانی, حسین},
title = {عوامل تسهیل‌بخش: پیش‌بین سطوح نهادینه‌سازی ارزشیابی توصیفی},
journal = {مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی},
year = {2018},
volume = {7},
number = {20},
month = {February},
issn = {2476-2865},
pages = {7--32},
numpages = {25},
keywords = {ارزشیابی توصیفی; عوامل تسهیل‌بخش; نهادینه‌سازی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T عوامل تسهیل‌بخش: پیش‌بین سطوح نهادینه‌سازی ارزشیابی توصیفی
%A سیفی, غلامعلی
%A کرمی, مرتضی
%A جعفری ثانی, حسین
%J مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی
%@ 2476-2865
%D 2018

[Download]