علوم اجتماعی, دوره (14), شماره (1), سال (2018-2) , صفحات (63-83)

عنوان : ( رابطۀ تحریک‌جویی و رفتار پرخطر رانندگی در مشهد )

نویسندگان: علی یوسفی , فاطمه قاسمی ادکان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

شخصیت مجموعه‌ای از احساسات، تمایلات و الگوهای رفتاری معین است که چگونگی درک و پاسخ افراد به حوادث و رویدادها را مشخص می‌کند. رویکرد و رفتار رانندگی نیز تحت تأثیر شخصیت راننده قرار دارد و برخی از ویژگی‌های شخصیتی، رانندگان را به سمت رفتارهای پرخطر رانندگی سوق می‌دهند. مدعای نوشتار حاضر این است که تحریک‌جویی با دو ویژگی شدت هیجان و تنوع‌طلبی، رفتار پرخطر رانندگی را با سه مشخصۀ خطا، لغزش و تخلف، تحت تأثیر قرار می‌دهد. نتایج تحقیق پیمایشی بر روی رفتار رانندگی ۱۶۰ نفر از رانندگان (خودرو سواران) ۱۸سال و بالاتر ساکن شهر مشهد در سال ۱۳۹۰ که به روش نمونه‌گیری چندمرحله‌ای برگزیده و مورد مصاحبه قرار گرفته‌اند، نشان داد که اگرچه به طور کلی میزان تحریک‌جویی آزمودنی‌ها در حد متوسط و رفتارهای پرخطر رانندگی آن‌ها در حد پایین است، بین دو مجموعۀ متغیر تحریک‌جویی و رفتارهای پرخطر رانندگی هم‌بستگی نسبتاً بالا (۵۳/۰=ρ) وجود دارد و در ایجاد این هم‌بستگی، از مجموعۀ تحریک‌جویی، متغیر شدت هیجان و از مجموعۀ رفتار پرخطر، متغیر خطای رانندگی بیشترین سهم را بر عهده دارند.

کلمات کلیدی

, تحریک‌جویی, رفتار پرخطر رانندگی, خطا, لغزش, تخلف, شدت هیجان, تنوع‌طلبی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1067403,
author = {یوسفی, علی and قاسمی ادکان, فاطمه},
title = {رابطۀ تحریک‌جویی و رفتار پرخطر رانندگی در مشهد},
journal = {علوم اجتماعی},
year = {2018},
volume = {14},
number = {1},
month = {February},
issn = {2008-1383},
pages = {63--83},
numpages = {20},
keywords = {تحریک‌جویی، رفتار پرخطر رانندگی، خطا، لغزش، تخلف، شدت هیجان، تنوع‌طلبی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T رابطۀ تحریک‌جویی و رفتار پرخطر رانندگی در مشهد
%A یوسفی, علی
%A قاسمی ادکان, فاطمه
%J علوم اجتماعی
%@ 2008-1383
%D 2018

[Download]