علوم دامی, شماره (116), سال (2017-11) , صفحات (139-146)

عنوان : ( تاثیر نقص شجره بر پیش بینی ارزش اصلاحی، روند ژنتیکی و وراثت پذیری درجه پوست در گوسفند قره گل )

نویسندگان: سیداکبر شیری , مجتبی طهمورث پور , مختار علی عباسی , محمد مهدی شریعتی , داوود علی ساقی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی تاثیر نقص شجره بر پیش بینی ارزش ارثی و روند ژنتیکی درجه پوست درگوسفند قره گل، از داده های جمع آوری شده در ایستگاه پرورش و اصلاح نژاد گوسفند قره گل سرخس، طی سال های 1373 تا 1393، استفاده گردید. اطلاعات حاصل از 21 سال انتخاب و آمیزش در فایل جداگانه ذخیره شد و در فایل شجره شماره پدرها به میزان 25، 50، 75 و 100 درصد به روش تصادفی حذف گردید و فایل داده ها در حالت شجره کامل و ناقص تحت مدل حیوان آنالیز گردید. روند ژنتیکی صفت درجه پوست از طریق تابعیت میانگین ارزش ارثی برسال تولد برآورد شد. روند ژنتیکی برای درصدهای حذف صفر، 25، 50، 75 و 100 شماره پدر از شجره به ترتیب 0061/0±0420/0، 0056/0±0161/0، 031/0±0472/0-، 0056/0±0161/0 و 0056/0±0161/0 برآورد شد. مقدار وراثت پذیری برای درصدهای حذف مذکور به ترتیب019/0 ±74/0، 018/0±72/0، 016/0±71/0، 015/0±73/0 و 013/0±76/0 برآورد گردید. نتایج نشان دادکه افزایش درصد حذف پدر باعث کاهش وراثت پذیری مستقیم تا 75 درصد حذف شماره پدر، سپس افزایش وراثت پذیری مستقیم گردید. همچنین روند ژنتیکی صفت درجه پوست با افزایش درصد حذف شماره پدر کاهش یافت.

کلمات کلیدی

, ارزش ارثی, درجه پوست, گوسفند قره گل, نقص شجره
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1067407,
author = {شیری, سیداکبر and طهمورث پور, مجتبی and مختار علی عباسی and شریعتی, محمد مهدی and داوود علی ساقی},
title = {تاثیر نقص شجره بر پیش بینی ارزش اصلاحی، روند ژنتیکی و وراثت پذیری درجه پوست در گوسفند قره گل},
journal = {علوم دامی},
year = {2017},
number = {116},
month = {November},
issn = {2588-6436},
pages = {139--146},
numpages = {7},
keywords = {ارزش ارثی، درجه پوست، گوسفند قره گل، نقص شجره},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاثیر نقص شجره بر پیش بینی ارزش اصلاحی، روند ژنتیکی و وراثت پذیری درجه پوست در گوسفند قره گل
%A شیری, سیداکبر
%A طهمورث پور, مجتبی
%A مختار علی عباسی
%A شریعتی, محمد مهدی
%A داوود علی ساقی
%J علوم دامی
%@ 2588-6436
%D 2017

[Download]