حفاظت گیاهان, دوره (31), شماره (4), سال (2018-2) , صفحات (548-557)

عنوان : ( کنترل نوری علفهای هرز و مقادیر کاهش یافته علفکش های ایمازتاپیر و تریفلورالین در مدیریت علفهای هرز نخود )

نویسندگان: عباس عباسیان , محمدحسن راشدمحصل , احمد نظامی , ابراهیم ایزدی دربندی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

علفهای هرز از عوامل عمده کاهش ارزش کمی و کیفی نخود می باشند. به همین منظور آزمایشی جهت کنترل علفهای هرز نخود به صورت بلوکهای نواری 5 بر مبنای طرح بلوک کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد. فاکتورهای مورد بررسی در آزمایش شامل سیستم خاک ورزی در سه سطح 960 و 1440 گرم ماده مؤثره در ، (خاک ورزی در شب، روز و شخم در روز با محافظ نوری) به عنوان عامل اصلی و مقادیر علف کش تریفلورالین ( 480 100 و 150 گرم ماده مؤثره در هکتار) و شاهد عاری از علفهای هرز در تمام فصل رشد و شاهد بدون وجین و کاربرد علف- ، هکتار) و ایمازتاپیر ( 50 کش عامل فرعی بود. تراکم علفهای هرز در تیمار عملیات خاک ورزی در روز با محافظ نوری نسبت به عملیات خاک ورزی در روز و شب بیشتر بوده و وجود نداشت. زیست توده علفهای هرز درتیمار مقادیر (P≤ بین عملیات خاک ورزی در روز و عملیات خا ک ورزی در شب نیز اختلاف معنی داری ( 0.05 کاهش یافته علف کش ها در انتهای فصل رشد تفاوت معنی داری با یکدیگر نداشتند. کمترین عملکرد دانه مربوط به تیمار شاهد بدون کنترل ( 1151 کیلوگرم در هکتار) و بیشترین آن مربوط به تیمار شاهد کنترل ( 1977 کیلوگرم در هکتار) بود و همچنین در بین مقادیر کاربرد این علف کش ها از لحاظ آماری اختلاف معنی داری از این لحاظ وجود نداشت. نتایج نشان داد مقادیر کاهش یافته علف کش ها می تواند موجب کنترل کافی علفهای هرز شوند بدون اینکه تأثیر منفی بر عملکرد نخود داشته باشند.

کلمات کلیدی

, پرسویت, ترفلان, شخم شب
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1067417,
author = {عباسیان, عباس and راشدمحصل, محمدحسن and نظامی, احمد and ایزدی دربندی, ابراهیم},
title = {کنترل نوری علفهای هرز و مقادیر کاهش یافته علفکش های ایمازتاپیر و تریفلورالین در مدیریت علفهای هرز نخود},
journal = {حفاظت گیاهان},
year = {2018},
volume = {31},
number = {4},
month = {February},
issn = {2008-4749},
pages = {548--557},
numpages = {9},
keywords = {پرسویت، ترفلان، شخم شب},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T کنترل نوری علفهای هرز و مقادیر کاهش یافته علفکش های ایمازتاپیر و تریفلورالین در مدیریت علفهای هرز نخود
%A عباسیان, عباس
%A راشدمحصل, محمدحسن
%A نظامی, احمد
%A ایزدی دربندی, ابراهیم
%J حفاظت گیاهان
%@ 2008-4749
%D 2018

[Download]