دومین کنفرانس سراسری پژوهش های نوین در روانشناسی و علوم اجتماعی , 2017-05-30

عنوان : ( نقش ناگویی خلقی در پیش بینی سبک های حل تعارض زوجین )

نویسندگان: مریم کاهانی زارعی , محمدجواد اصغری ابراهیم آباد , هدی مقدم ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده مقاله: هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش پیش بینی کنندگی ناگویی خلقی در انتخاب سبک های حل تعارض در زوجین شهرستان مشهد بود این پژوهش از نوع توصیفی و همبستگی بود جامعه آماری شامل کلیه زوجین ساکن در شهر مشهد در سال 1393 بودند که برای انتخاب نمونه از روش نمونه گیری در دسترس استفاده شد و نمونه پژوهش 150 نفر بود ابزارهای به کار رفته در این پژوهش پرسشنامه ناگویی خلقی تورنتو TAS-20 و پرسشنامه سبک های حل تعارض بود. نتایج حاصل از تحلیل داده ها با استفاده از همبستگی پیرسون و ضریب رگرسیون نشان داد که ناگویی خلقی پیش بین معناداری برای سبک سازنده در جهت منفی است نتیجه گرفت که ناگویی خلقی می تواند از طریق ایجاد ساز وکارهای هیجانی در پدیدآیی سبک های حل تعارض تاثیرگذار باشد.

کلمات کلیدی

, ناگویی خلقی, سبک های حل تعارض, زوجین
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1067427,
author = {مریم کاهانی زارعی and اصغری ابراهیم آباد, محمدجواد and هدی مقدم},
title = {نقش ناگویی خلقی در پیش بینی سبک های حل تعارض زوجین},
booktitle = {دومین کنفرانس سراسری پژوهش های نوین در روانشناسی و علوم اجتماعی},
year = {2017},
location = {کیش, ايران},
keywords = {ناگویی خلقی، سبک های حل تعارض، زوجین},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T نقش ناگویی خلقی در پیش بینی سبک های حل تعارض زوجین
%A مریم کاهانی زارعی
%A اصغری ابراهیم آباد, محمدجواد
%A هدی مقدم
%J دومین کنفرانس سراسری پژوهش های نوین در روانشناسی و علوم اجتماعی
%D 2017

[Download]