مهندسی پزشکی زیستی, دوره (5), شماره (1), سال (2018-1) , صفحات (33-44)

عنوان : ( بررسی نوسازی استخوان در اطراف پیچ اورتوپدی هدفمند و مقایسه با پیچ فلزی با استفاده از روش اجزای محدود )

نویسندگان: بهنود حقیقی , مسعود طهانی , غلامرضا روحی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پیچ های اورتوپدی ابزار رایجی برای تثبیت استخوان شکسته می باشند. شل شدن پیچ ها در اثر نبود تنش کافی در استخوان مجاور پیچ و جذب استخوان ناشی از آن، یکی از عوامل عدم موفقیت ترمیم  شکستگی ها می باشد. در این مطالعه، پیچ اورتوپدی هدفمند از ماده تیتانیوم و هیدروکسی اپتایت، Ti-HPa، همراه استخوان های اسفنجی و متراکم در نرم افزار اجزا محدود، مدل می شود. پارامتر انتقال تنش،STP و پارامتر انتقال چگالی انرژی کرنشی، SEDTP تعریف می شود که به ترتیب نسبت تنش و نسبت چگالی انرژی کرنشی را در رزوه های پیچ به نقاط مجاور در استخوان بیان می کنند. مقادیر کم این پارامترها انتقال ضعیف تنش و چگالی انرژی کرنشی را به استخوان مجاور نشان می دهد که نشانه ای از پدیده مضر سپر تنش می باشد. نتایج این تحقیق نشان می-دهد که مقدار پارامترهای STP و SEDTP، برای پیچ هدفمند در مقایسه با پیچ فلزی، بیشتر می باشد. همچنین نتایج این کار نشان می دهد که با کاهش مدول الاستیسیته جزء فلزی و با افزایش جزء حجمی سرامیک، آثار منفی سپر تنشی کاهش می یابد. برای پیچی که دارای یک قسمت همگن و یک قسمت هدفمند است، هر چه طول قسمت هدفمند بیشتر باشد، پارامترها مقدار بزرگتری را نشان می دهند. بنا بر این اثر سپر تنشی و مقدار شل شدگی پیچ کاهش می یابد. همچنین هر چه قسمت هدفمند در موقعیتی نزدیک تر به رزوه های ابتدایی قرار گیرد، مقدار پارامترهای STP و SEDTP، افزایش می یابد. به علاوه نتایج نشان می دهند که با کاهش توان ترکیب توزیعی که نشان دهنده ی نحوه تغییر ترکیب هدفمند از فلز به سرامیک است، مقدار پارامترها افزایش می یابد. نتایج این تحقیق با مطالعات بالینی و آزمایشگاهی در دسترس تطابق خوبی دارد.

کلمات کلیدی

, پیچ اورتوپدی, توان ترکیب توزیعی, چگالی انرژی کرنشی, روش اجزا محدود, ماده هدفمند تیتانیوم-هیدروکسی اپتایت, سپر تنش, نوسازی استخوان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1067446,
author = {حقیقی, بهنود and طهانی, مسعود and غلامرضا روحی},
title = {بررسی نوسازی استخوان در اطراف پیچ اورتوپدی هدفمند و مقایسه با پیچ فلزی با استفاده از روش اجزای محدود},
journal = {مهندسی پزشکی زیستی},
year = {2018},
volume = {5},
number = {1},
month = {January},
issn = {2008-5869},
pages = {33--44},
numpages = {11},
keywords = {پیچ اورتوپدی، توان ترکیب توزیعی، چگالی انرژی کرنشی، روش اجزا محدود، ماده هدفمند تیتانیوم-هیدروکسی اپتایت، سپر تنش، نوسازی استخوان},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی نوسازی استخوان در اطراف پیچ اورتوپدی هدفمند و مقایسه با پیچ فلزی با استفاده از روش اجزای محدود
%A حقیقی, بهنود
%A طهانی, مسعود
%A غلامرضا روحی
%J مهندسی پزشکی زیستی
%@ 2008-5869
%D 2018

[Download]