پژوهش نامه مدیریت تحول, دوره (1), شماره (19), سال (2018-9) , صفحات (39-60)

عنوان : ( اثر پیوندهای بین فردی بر سلامت روانی با نقش واسط فضیلت سازمانی ادراکی -موردمطالعه: بیمارستان خلیج‌فارس بندرعباس- )

نویسندگان: غلامرضا ملک زاده , مرضیه ادیب زاده , فاطمه شمسی گوشکی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

برقراری تعاملات صحیح و سازنده، از مهارت های اساسی زندگی اجتماعی محسوب می شود و به‌عنوان مبنایی برای رشد و پیشرفت انسانی در نظر گرفته می‌شود، چراکه یکی از ویژگی های انسان سالم توانایی برقراری پیوند مؤثر و سازنده با دیگران است. ازاین‌رو هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی تأثیر پیوند بین فردی باکیفیت بالا بر سلامت روانی سازمانی با در نظر گرفتن نقش فضیلت سازمانی ادراک‌شده است. نمونه موردمطالعه شامل 170 نفر از پرستاران و سرپرستاران بیمارستان خلیج‌فارس بندرعباس است که با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی انتخاب‌شده‌اند. در این پژوهش که یک طرح توصیفی از نوع همبستگی است، از پرسشنامه‌های پیوند بین فردی باکیفیت بالا، فضیلت سازمانی و سلامت روانی استفاده شد که همه‌ی آن‌ها از پایایی و روایی مناسبی برخوردار بودند. به‌منظور تجزیه‌وتحلیل داده‌ها مدل یابی معادله‌ ساختاری برای بررسی برازش الگوی معادله‌ی ساختاری استفاده گردید. نتایج پژوهش نشان می‌دهند که پیوند بین فردی باکیفیت بالا بر فضیلت سازمانی و سلامت روانی تأثیر مثبت و معناداری دارد. همچنین نتایج حاصل نشان داد که فضیلت سازمانی ادراک‌شده در تبیین سلامت روانی نقش زیادی را ایفا می کند. این یافته‌ها بر نقش پیوند بین فردی باکیفیت بالا و نقش واسط و اهمیت فضیلت سازمانی ادراک‌شده در پیش‌بینی سلامت روانی تأکید دارد.

کلمات کلیدی

, پیوند بین فردی باکیفیت بالا, فضیلت سازمانی ادراک‌شده, سلامت روانی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1067449,
author = {ملک زاده, غلامرضا and ادیب زاده, مرضیه and شمسی گوشکی, فاطمه},
title = {اثر پیوندهای بین فردی بر سلامت روانی با نقش واسط فضیلت سازمانی ادراکی -موردمطالعه: بیمارستان خلیج‌فارس بندرعباس-},
journal = {پژوهش نامه مدیریت تحول},
year = {2018},
volume = {1},
number = {19},
month = {September},
issn = {2383-4064},
pages = {39--60},
numpages = {21},
keywords = {پیوند بین فردی باکیفیت بالا، فضیلت سازمانی ادراک‌شده، سلامت روانی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثر پیوندهای بین فردی بر سلامت روانی با نقش واسط فضیلت سازمانی ادراکی -موردمطالعه: بیمارستان خلیج‌فارس بندرعباس-
%A ملک زاده, غلامرضا
%A ادیب زاده, مرضیه
%A شمسی گوشکی, فاطمه
%J پژوهش نامه مدیریت تحول
%@ 2383-4064
%D 2018

[Download]