اولین همایش ملی کشاورزی، منابع طبیعی و دامپزشکی , 2017-05-11

عنوان : ( اثر سطوح مختلف پودر گیاه یوکا شیدیگرا در جیره غذایی بر عملکرد، سیستم ایمنی و صفات لاشه جوجه های گوشتی )

نویسندگان: احسان امیربیک , احمد حسن آبادی , حسن نصیری مقدم ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این پژوهش به منظور مطالعه اثرات سطوح مختلف پودر گیاه یوکا شیدیگرا تجاری، بر عملکرد رشد، سیستم ایمنی سلولی و همورال و صفات لاشه جوجه های گوشتی سویه راس ٨٠٣ ، با ٠٥٠ قطعه جوجه )مخلوط نر و ماده( در قالب طرح کاملاً تصادفی با ٥ تیمار، ٥ تکرار و ٠٠ قطعه ٠ درصد جیره(. / ٠ و ٠٠٥ /٠٠ ،٠/٠٠٥ ،٠/٠٠ ، پرنده در هر تکرار انجام شد. تیمارهای مورد آزمایش شامل ٥ سطح پودر گیاه یوکا شیدیگرا بود ) ٠ جیره های غذایی به ٨ دوره ٠٥ روزگی( تقسیم شدند. نتایج نشان دادند که خوراک - ٠٠ روزگی( و پایانی ) ٢٠ - ٠ روزگی(، رشد ) ٠٢ - آغازین ) ٠٠ مصرفی جوجه ها تحت تأثیر تیمارها قرار نگرفت. ضریب تبدیل غذایی در دوره رشد تحت تأثیر تیمارها قرار گرفت. به این صورت که تیمار شاهد ٠ درصد پودر یوکا ضریب تبدیل غذایی بالاتری نسبت به سایر تیمارها داشتند / و تیمار ٠٠٥ (P<0/05) . افزایش وزن روزانه و میانگین وزن زنده در دوره رشد اختلاف معنی داری داشتند (P<0/05) ٠ درصد پودر / ٠ درصد پودر یوکا افزایش وزن را نسبت به تیمار ٠٠ / ؛ به این صورت که تیمار ٠٠٥ یوکا به طور معنیداری کاهش داد اما نسبت به تیمار شاهد اختلاف معنی داری نداشت. اثر تیمارهای آزمایشی بر حساسیت بازوفیلی پوستی جوجه ها ) CBH ( معنی دار نبود. دادههای تست SRBC نشان داد، تنها میزان ایمنوگلوبین M ، در تیتر اولیه معنیدار بود (P<0/05) ٠/ و تیمار ٠٠ ٠ درصد / ٠ درصد پودر یوکا تفاوت معنیداری داشت، اما با شاهد و تیمار ٠٠٥ / ٠ و ٠٠٥ / درصد پودر یوکا بالاترین سطح را داشت، که با سطوح ٠٠ پودر یوکا اختلاف معنیداری نداشت. تیمارهای مورد آزمایش اثر معنی داری بر درصد اجزای لاشه جوجه ها نداشت. بطور کلی با توجه به نتایج ٠ درصد پودر یوکا نتیجه بهتری در پارامترهای عملکرد از خود نشان داد.

کلمات کلیدی

, یوکا شیدیگرا, متابولیتهای خونی, سیستم ایمنی, صفات لاشه, جوجه گوشتی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1067454,
author = {امیربیک, احسان and حسن آبادی, احمد and نصیری مقدم, حسن},
title = {اثر سطوح مختلف پودر گیاه یوکا شیدیگرا در جیره غذایی بر عملکرد، سیستم ایمنی و صفات لاشه جوجه های گوشتی},
booktitle = {اولین همایش ملی کشاورزی، منابع طبیعی و دامپزشکی},
year = {2017},
location = {اردکان, ايران},
keywords = {یوکا شیدیگرا، متابولیتهای خونی، سیستم ایمنی، صفات لاشه، جوجه گوشتی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثر سطوح مختلف پودر گیاه یوکا شیدیگرا در جیره غذایی بر عملکرد، سیستم ایمنی و صفات لاشه جوجه های گوشتی
%A امیربیک, احسان
%A حسن آبادی, احمد
%A نصیری مقدم, حسن
%J اولین همایش ملی کشاورزی، منابع طبیعی و دامپزشکی
%D 2017

[Download]