پژوهش های کاربردی زراعی- زراعت, دوره (29), شماره (4), سال (2017-1) , صفحات (87-104)

عنوان : ( تاثیر منابع کودی مختلف و اسید هیومیک بر خصوصیات مورفولوژیک، عملکرد و میزان آنتی اکسیدان دانه زیره سیاه )

نویسندگان: سید مجتبی نوری حسینی , رضا خراسانی , علیرضا آستارائی , پرویز رضوانی مقدم ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

زیره سیاه گیاهی چند ساله، معطر و از خانواده چتریان است. بذرهای زیره سیاه با هدف دارویی و ادویه‌ای مورد استفاده قرار می-گیرد. به منظور بررسی تاثیر کودهای گاوی، ورمی‌کمپوست، شیمیایی و اسید هیومیک بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیک، ارتفاع بوته و فعالیت آنتی‌اکسیدان اسانس دانه زیره سیاه، آزمایشی به‌صورت فاکتوریل در قالب کرت‌های خرد شده در زمان با طرح پایه بلوک‌های کامل تصادفی در 3 تکرار با 8 پلات اصلی شامل منابع آلی در4 سطح(کود گاوی، ورمی‌کمپوست، اسید هیومیک و شاهد) وکود شیمیایی در دو سطح (مصرف و عدم مصرف نیتروژن و فسفر) و دو پلات فرعی(سال اول و دوم) در سال‌های 95- 1393اجرا ‌گردید. نتایج نشان داد تیمارهای آزمایش به طور معنی‌داری عملکرد و اجزای عملکرد ‌دانه، عملکرد بیولوژی و فعالیت آنتی‌اکسیدان زیره سیاه را تحت تأثیر قرار دادند. مصرف اسید‌هومیک موجب بهبود عملکرد دانه و بیولوژیک، تعداد چتر در بوته و وزن هزار دانه نسبت به شاهد شد.کودگاوی از طریق افزایش تعداد چتر در بوته و تعداد چترک در چتر موجب بهبود عملکرد دانه و بیولوژیک شد. مصرف اسید هیومیک و کود دامی به ترتیب عملکرد دانه را از 35/16در تیمار شاهد به 89/29 و 81/25 گرم در متر مربع افزایش داد. کود دامی فعالیت آنتی‌اکسیدان را تا 60 درصد افزایش‌‌داد. مصرف کودهای شیمیایی نیتروژن و فسفر موجب بهبود عملکرد دانه و بیولوژیک، تعداد چتر در بوته، تعداد چترک در چتر و ارتفاع بوته شد. مصرف کودهای شیمیایی نیتروژن و فسفر فعالیت آنتی‌اکسیدان را تا 40 درصد افزایش داد.

کلمات کلیدی

, گیاه دارویی, کود آلی, کود معدنی, فعالیت آنتی‌اکسیدان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1067471,
author = {نوری حسینی, سید مجتبی and خراسانی, رضا and آستارائی, علیرضا and رضوانی مقدم, پرویز},
title = {تاثیر منابع کودی مختلف و اسید هیومیک بر خصوصیات مورفولوژیک، عملکرد و میزان آنتی اکسیدان دانه زیره سیاه},
journal = {پژوهش های کاربردی زراعی- زراعت},
year = {2017},
volume = {29},
number = {4},
month = {January},
issn = {2423-5423},
pages = {87--104},
numpages = {17},
keywords = {گیاه دارویی; کود آلی; کود معدنی; فعالیت آنتی‌اکسیدان},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاثیر منابع کودی مختلف و اسید هیومیک بر خصوصیات مورفولوژیک، عملکرد و میزان آنتی اکسیدان دانه زیره سیاه
%A نوری حسینی, سید مجتبی
%A خراسانی, رضا
%A آستارائی, علیرضا
%A رضوانی مقدم, پرویز
%J پژوهش های کاربردی زراعی- زراعت
%@ 2423-5423
%D 2017

[Download]