پژوهشهای علوم دامی ایران, دوره (9), شماره (3), سال (2017-12) , صفحات (328-339)

عنوان : ( اثر اسانس اسطوخودوس بر عملکرد، فراسنجه های خونی و قابلیت هضم در جوجه های گوشتی )

نویسندگان: نسیم بیدار , احمد حسن آبادی , حسن نصیری مقدم , مهدی وریدی , محمد محسن زاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این آزمایش اثر افزودن سطوح مختلف اسانس اسطوخودوس (Lavandula angustifolia) به جیره بر عملکرد، فراسنجه های خونی و قابلیت هضم ایلئومی مواد مغذی در جوجه های گوشتی مطالعه گردید. برنامه تغذیه شامل جیره آغازین از 1 تا 10 روزگی، جیره رشد از 11 تا 24 روزگی و جیره پایانی از 25 تا 42 روزگی بود. پنج تیمار آزمایشی عبارت بودند از: تیمار شاهد، افزودن ویرجینیامایسین 10 % به جیره (50 میلی گرم در کیلوگرم) و سه سطح اسانس اسطوخودوس (350، 525 و 700 میلی گرم در کیلوگرم). جوجه های تیمار حاوی ویرجینیامایسین در سن 42 روزگی بیشترین مصرف خوراک را داشتند و پس از آن جوجه های تغذیه شده با جیره های حاوی 525 و 700 میلی گرم در کیلوگرم اسانس اسطوخودوس قرار داشتند. بیشترین افزایش وزن در کل دوره مربوط به جیره حاوی ویرجینیامایسین و کمترین افزایش وزن مربوط به جیره شاهد بود. در سن 28 روزگی کمترین میزان کلسترول خون در تیمار حاوی 350 میلی گرم در کیلوگرم اسانس مشاهده شد که با تیمار آنتی بیوتیک اختلاف معنی داری داشت. همچنین جیره های حاوی اسانس اسطوخودوس باعث کاهش لیپوپروتئین با چگالی بالا سرم نسبت به جیره های حاوی ویرجینیامایسین و شاهد شدند. اثرات معنی داری بر ضریب تبدیل غذایی، تری گلیسرید، لیپوپروتئین با چگالی پایین، لیپوپروتئین با چگالی خیلی پایین سرم و قابلیت هضم مواد مغذی مشاهده نگردید. بر طبق نتایج این آزمایش اسانس اسطوخودوس باعث بهبود نتایج عملکردی در حد آنتی بیوتیک نگردید، اما استفاده از آن می تواند اثرات مثبتی بر مصرف خوراک، افزایش وزن و کاهش کلسترول داشته باشد، هر چند تحقیقات بیشتری در این زمینه مورد نیاز است.

کلمات کلیدی

, اسطوخودوس, جوجه های گوشتی, عملکرد, فراسنجه های خونی, قابلیت هضم
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1067493,
author = {بیدار, نسیم and حسن آبادی, احمد and نصیری مقدم, حسن and وریدی, مهدی and محسن زاده, محمد},
title = {اثر اسانس اسطوخودوس بر عملکرد، فراسنجه های خونی و قابلیت هضم در جوجه های گوشتی},
journal = {پژوهشهای علوم دامی ایران},
year = {2017},
volume = {9},
number = {3},
month = {December},
issn = {۲۰۰۸-۳۱۰۶},
pages = {328--339},
numpages = {11},
keywords = {اسطوخودوس، جوجه های گوشتی، عملکرد، فراسنجه های خونی، قابلیت هضم},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثر اسانس اسطوخودوس بر عملکرد، فراسنجه های خونی و قابلیت هضم در جوجه های گوشتی
%A بیدار, نسیم
%A حسن آبادی, احمد
%A نصیری مقدم, حسن
%A وریدی, مهدی
%A محسن زاده, محمد
%J پژوهشهای علوم دامی ایران
%@ ۲۰۰۸-۳۱۰۶
%D 2017

[Download]