تنش های محیطی در علوم زراعی, دوره (12), شماره (1), سال (2019-4) , صفحات (281-289)

عنوان : ( اثر تنش مدت و عمق غرقاب و کود نیتروژن بر صفات اندام های هوایی استویا -Stevia rebaudiana B.- در اقلیم رشت )

نویسندگان: ریحانه پردل , محمد کافی , مسعود اصفهانی , احمد نظامی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

عصاره خام گیاه استویا حاوی ماده شیرین کننده‌ای است که از برگ های این گیاه بدست می آید و به عنوان یک شیرین کننده کم کالری مورد استفاده قرار می گیرد. این آزمایش گلدانی با هدف مطاالعه اثر سطح تنش غرقاب ، مدت غرقاب و کود نیتروژن بر رشد اندام های هوایی گیاه استویا در دانشگاه گیلان در سال 1392 انجام شد. آزمایش بصورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار انجام شد. سطوح تنش غرقاب شامل -صفر، 5- و 10- سانتی متر از سطح خاک و آبیاری نرمال بر اساس نیاز گیاه به عنوان شاهد-، مدت غرقاب - دو و چهار روز- و دو سطح کودی شامل -صفر و شش در هزار محلول نیتروژن با منشا اوره- به صورت محلول پاشی بود. نتایج نشان داد که کاربرد کود نیتروژن در شرایط تنش غرقاب منجر به بهبود صفات اندازه گیری شده شامل ارتفاع، درصد برگ، وزن مخصوص برگ و وزن خشک برگ شد. برهم کنش کود نیتروژن و مدت غرقاب نشان داد که با افزایش مدت غرقاب از دو روز به چهار روز کاربرد کود نیتروژن منجر به بهبود %14 وزن خشک برگ، %11 وزن مخصوص برگ و 5/4% برگی بودن نسبت به تیمار عدم کاربرد کود شد. همچنین برهم کنش کود نیتروژن و سطح غرقاب نیز نشان داد که در سطح غرقاب 10- سانتی متر، کاربرد کود نیتروژن منجر به کاهش اثرات نامطلوب تنش شد به طوری که کاهش تعداد شاخه های جانبی و میزان وزن خشک برگ در سطح غرقاب 10- و بدون کاربرد کود نیتروژن در مقایسه با تیمار کاربرد کود نیتروژن به ترتیب نه و هشت درصد بیشتر بود. به طور خلاصه نتایج این آزمایش نشان داد که کاربرد کود نیتروژن در شرایط تنش غرقابی منجر به بهبود رشد اندام های هوایی استویا و کاهش اثر تنش غرقابی در گیاه استویا در شرائط رشت می شود.

کلمات کلیدی

, سطوح نیتروژن, برگ استویا, وزن ویژه برگ, وزن خشک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1067567,
author = {پردل, ریحانه and کافی, محمد and مسعود اصفهانی and نظامی, احمد},
title = {اثر تنش مدت و عمق غرقاب و کود نیتروژن بر صفات اندام های هوایی استویا -Stevia rebaudiana B.- در اقلیم رشت},
journal = {تنش های محیطی در علوم زراعی},
year = {2019},
volume = {12},
number = {1},
month = {April},
issn = {2228-7604},
pages = {281--289},
numpages = {8},
keywords = {سطوح نیتروژن، برگ استویا، وزن ویژه برگ، وزن خشک},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثر تنش مدت و عمق غرقاب و کود نیتروژن بر صفات اندام های هوایی استویا -Stevia rebaudiana B.- در اقلیم رشت
%A پردل, ریحانه
%A کافی, محمد
%A مسعود اصفهانی
%A نظامی, احمد
%J تنش های محیطی در علوم زراعی
%@ 2228-7604
%D 2019

[Download]