پژوهشهای علوم دامی ایران, دوره (10), شماره (4), سال (2019-3) , صفحات (513-523)

عنوان : ( تاثیر مکمل آنزیمی بر انرژی قابل سوخت و ساز، قابلیت هضم پروتئین و ماده خشک جو بدون پوشینه در جوجه های گوشتی )

نویسندگان: حمید طیموری , حیدر زرقی , ابوالقاسم گلیان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اثر استفاده از مکمل آنزیمی \\\"سلولاز-بتاگلوکاناز-زایلاناز\\\" بر میزان انرژی قابل سوخت و ساز ظاهری تصحیح شده برای ازت -AMEn-، قابلیت هضم ظاهری پروتئین خام -CPD- و قابلیت هضم ماده خشک -DMD- دو واریته جو بدون پوشینه در جوجه های گوشتی به روش جمع آوری کل مدفوع با استفاده از تعداد ۶۴ قطعه جوجه خروس گوشتی \\\"سویه راس۳۰۸\\\" در سن ۲۳-۱۶ روزگی انجام شد. به این منظور یک طرح کاملاً تصادفی در قالب فاکتوریل ۲×۲ شامل دو واریته جو بدون پوشینه -بومی طبس و HMB-۸۳-۷- با و بدون افزودن مکمل آنزیمی، با ۴ تیمار، ۴ تکرار و ۴ قطعه پرنده در هر تکرار انجام شد. جیره های آزمایشی به نحوی تنظیم شدند که غلات مورد آزمایش تنها منابع تأمین کننده انرژی و پروتئین خام جیره‌ها باشند. میزان DMD، CPD و AMEn جو بدون پوشینه به ترتیب ۲/۸۰±۶۴/۳۹درصد، ۷/۶۶±۵۹/۵۰درصد و ۲۱۲±۳۰۳۴ کیلوکالری در کیلوگرم ماده هوا خشک بدست آمد. میزان AMEn، DMD و CPD در جو بدون پوشینه واریته بومی طبس به طور معنی داری از واریته HMB-۸۳-۷ بیشتر بود. افزودن مکمل آنزیمی باعث افزایش AMEn، DMD و CPD جو بدون پوشینه به میزان ۲/۴۱، ۵/۱۸ و ۵/۹۳ درصد نسبت به مقدار برآورد شده برای جیره های بدون آنزیم شد. بر اساس نتایج این آزمایش میزان AMEn، قابلیت هضم ماده خشک و پروتئین خام جو بدون پوشینه تحت تاثیر واریته واقع است. افزودن آنزیم های برون زادی به جیره باعث بهبود انرژی قابل سوخت و ساز ظاهری تصحیح شده برای ازت، قابلیت هضم ماده خشک و پروتئین خام جو بدون پوشینه می شود.

کلمات کلیدی

, آنزیم, انرژی قابل سوخت و ساز ظاهری, جو بدون پوشینه, جوجه های گوشتی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1067570,
author = {طیموری, حمید and زرقی, حیدر and گلیان, ابوالقاسم},
title = {تاثیر مکمل آنزیمی بر انرژی قابل سوخت و ساز، قابلیت هضم پروتئین و ماده خشک جو بدون پوشینه در جوجه های گوشتی},
journal = {پژوهشهای علوم دامی ایران},
year = {2019},
volume = {10},
number = {4},
month = {March},
issn = {۲۰۰۸-۳۱۰۶},
pages = {513--523},
numpages = {10},
keywords = {آنزیم; انرژی قابل سوخت و ساز ظاهری; جو بدون پوشینه; جوجه های گوشتی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاثیر مکمل آنزیمی بر انرژی قابل سوخت و ساز، قابلیت هضم پروتئین و ماده خشک جو بدون پوشینه در جوجه های گوشتی
%A طیموری, حمید
%A زرقی, حیدر
%A گلیان, ابوالقاسم
%J پژوهشهای علوم دامی ایران
%@ ۲۰۰۸-۳۱۰۶
%D 2019

[Download]