علوم اجتماعی, دوره (14), شماره (1), سال (2018-2) , صفحات (1-32)

عنوان : ( رابطۀ سرمایۀ اجتماعی و توان‌مندی روانی در زنان سرپرست خانوار شاغل در مراکز کوثر شهرداری تهران )

نویسندگان: مهدی کرمانی , محمد مظلوم خراسانی , حسین بهروان , محسن نوغانی دخت بهمنی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

زنان سرپرست خانوار فقیر یکی از گروه‏های آسیب‏ پذیر جامعه هستند. این زنان علاوه بر نقش‏های متداول برای زنان در خانواده، متولی نقش‏های مربوط به سرپرستی خانوار نیز هستند. از این رو، تلاش برای توان‌مندسازی آن‌ها از اولویت ویژه ‏ای برخوردار است. در این بین، برخورداری از آمادگی ذهنی و روانی پیش‌شرطی اساسی برای شکوفایی قابلیت‏ های فردی در دیگر عرصه‏ های زندگی است. بر این اساس، تحقیق حاضر با هدف بررسی رابطۀ سرمایۀ اجتماعی و توان‌مندی روانی در زنان سرپرست خانوار در قالب پژوهشی پیمایشی متشکل از ۳۲۴ زن شاغل در مراکز کارآفرینی و مهارت‏آموزی کوثر شهرداری تهران، صورت پذیرفته‏ است. برای اخذ نمونه، ابتدا مراکزی به صورت تصادفی از لیست مراکز موجود انتخاب و سپس کارکنان هر مرکز تمام‌شماری شده‌اند. این روند تا تحقق حجم نمونۀ تعیین‌شده ادامه یافته است. ابزار گردآوری اطلاعات نیز پرسش‏نامۀ محقق‌ساخته بوده است. داده ‏های حاصل با روش‏های آماری تحلیل هم‌بستگی و تحلیل هم‌بستگی کانونی تجزیه‌وتحلیل شده‏ اند. یافته‏ های تحقیق در مجموع مؤید هم‌بستگی متوسط بین مؤلفه‏ های مختلف سرمایۀ اجتماعی و توان‌مندی روانی بوده‏ است. در عین حال، هم‌بستگی‏ بین «توانایی تصمیم‏ گیری» و «اعتماد به نفس» با مؤلفه‏ های مختلف سرمایۀ اجتماعی قوی‏ تر از سایر مؤلفه‏ های توان‌مندی روانی بوده‏ است. در بین متغیرهای زمینه‏ای نیز در اغلب موارد سن اثر منفی و مدت سرپرستی، درآمد و تحصیلات دارای اثر مثبت بر مؤلفه‏ های توان‌مندی روانی بوده‏ اند. همچنین، تحلیل هم‌بستگی کانونی، نشان‏ دهندۀ‏ نقش تبیین ‏کنندگی سرمایۀ اجتماعی بر توان‌مندی روانی است.

کلمات کلیدی

, سرمایۀ اجتماعی , توا‌ن‌مندی روان , سلامت روان, زنان سرپرست خانوار
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1067573,
author = {کرمانی, مهدی and مظلوم خراسانی, محمد and بهروان, حسین and نوغانی دخت بهمنی, محسن},
title = {رابطۀ سرمایۀ اجتماعی و توان‌مندی روانی در زنان سرپرست خانوار شاغل در مراکز کوثر شهرداری تهران},
journal = {علوم اجتماعی},
year = {2018},
volume = {14},
number = {1},
month = {February},
issn = {2008-1383},
pages = {1--32},
numpages = {31},
keywords = {سرمایۀ اجتماعی ; توا‌ن‌مندی روان ; سلامت روان; زنان سرپرست خانوار},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T رابطۀ سرمایۀ اجتماعی و توان‌مندی روانی در زنان سرپرست خانوار شاغل در مراکز کوثر شهرداری تهران
%A کرمانی, مهدی
%A مظلوم خراسانی, محمد
%A بهروان, حسین
%A نوغانی دخت بهمنی, محسن
%J علوم اجتماعی
%@ 2008-1383
%D 2018

[Download]