جستارهای فقهی و اصولی, دوره (3), شماره (9), سال (2018-2) , صفحات (9-39)

عنوان : ( تحلیل جرم سازمان یافته از دریچه فقه )

نویسندگان: حمید سلیمانی , عباسعلی سلطانی , محمدتقی فخلعی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

جرم سازمان یافته از منظر فقه چکیده جرم سازمان یافته، عمل مجرمانۀ گروهی بیش از دو نفر است که برای مدتزمان قابل ملاحظهای استمرار یافته و به صورت هدفمند و از سر تبانی برای کسب منافع مادی صورت میگیرد. در رهیافت فقهی، این پرسشها مطرح است که آیا موضوع جرم سازمانیافته با همۀ عناصر آن در منابع فقهی قابل جستج وست؟ آیا در دیدگاههای فقهی، سازمانیافتگی جرم در مجازات تأثیر دارد؟ آیا افساد فی الارض ملاک و اثر جرم سازمانیافته است؟ در این پژوهش، به روش تحلیلی- توصیفی ضمن بررسی مفهوم و عناصر جرم سازمانیافته، به سؤالهای مطرحشده پاسخ داده و مشخص میگردد گرچه سازمانیافتگی جرم در معنای جدید آن در منابع فقهی قابل جستجو نیست، ولی ردّپای آن را میتوان در برخی پدیدههای مجرمانۀ صدر اس م و نیز برخی عناوین مجرمانۀ فقهی یافت. بنابر دیدگاه فقهی، سازمانیافتگی ا و تشکیلاتی بودن، موجب تشدید مجازات و یا حتی تغییر عنوان جرم م یشود. در جرائم سازما ن یافته، افساد ف یالارض به مثابۀ ملاک عمل مجرمانه، شدیدتر به چشم م یخورد و لازم است مجازات جرم سازما نیافته در سایۀ این ملاک تعیین شود. کلید واژ هها: جرم سازما نیافته، جرم تشکیلاتی، توطئه افک، بغی، محاربه، افساد فی الارض.

کلمات کلیدی

, کلید واژ ه ها: جرم سازما نیافته, جرم تشکیلاتی, توطئه افک, بغی, محاربه, افساد فی الارض.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1067578,
author = {سلیمانی, حمید and سلطانی, عباسعلی and فخلعی, محمدتقی},
title = {تحلیل جرم سازمان یافته از دریچه فقه},
journal = {جستارهای فقهی و اصولی},
year = {2018},
volume = {3},
number = {9},
month = {February},
issn = {2476-7565},
pages = {9--39},
numpages = {30},
keywords = {کلید واژ ه ها: جرم سازما نیافته، جرم تشکیلاتی، توطئه افک، بغی، محاربه، افساد فی الارض.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تحلیل جرم سازمان یافته از دریچه فقه
%A سلیمانی, حمید
%A سلطانی, عباسعلی
%A فخلعی, محمدتقی
%J جستارهای فقهی و اصولی
%@ 2476-7565
%D 2018

[Download]