کنفرانس بین المللی علوم کشاورزی گیاهان دارویی طب سنتی , 2018-02-14

عنوان : ( بررسی تاثیر عصاره گیاه Bacopa monnieri بر آپوپتوز رده سلولی k-562 در محیط In-vitro )

نویسندگان: سودابه علی زاده , مهدیه زعیمی , هادی محب علیان , امیر افخمی گلی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف از مطالعه حاضر بررسی تاثیر عصاره متانولی گیاه باکوپا منییری بر آپوپتوز رده سلولی 562 ،50 ،10 ، در مجاورت 100 میکرولیتر از غلظت های مختلف 1 K- می باشد. برای این منظور، رده سلولی 562 Vitro ، 100 و 200 میکروگرم در میلی لیتر عصاره گیاه )هر غلظت 5 بار تکرار( کشت داده شد و سپس پلیت ها به مدت 24 MTT 48 و 72 ساعت در دمای 37 درجه سانتیگراد گرم خانه گذاری شد و سپس درصد زنده مانی سلول ها با روش مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان دهنده تغییرات مثبت آپوپتوز در دزها و زمان های بالا می باشد به نحوی که با آن 64 میکروگرم در میلی لیتر محاسبه شد. در IC افزایش دز و افزایش زمان بر میزان آپوپتوز سلولی افزوده شده و 50 انجام شد و نتایج تست فلوسایتومتری موید روند آپوپتوز می )PI و V نهایت با این دز تست فلوسایتومتری )آنکسین باشد. به منظور بررسی اثرات سایتوتوکسیسیتی عصاره این گیاه بر روی سلولهای سالم، تمامی مراحل فوق بر روی رده HFF3 انجام گردید و نتایج نشان دهنده تاثیر ناچیز این عصاره بر سلولهای غیر سرطانی می باشد.

کلمات کلیدی

, انکسین PI/V, باکوپا منییری, MTT, زنده مانی, سیتوتوکسیسیتی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1067593,
author = {علی زاده, سودابه and زعیمی, مهدیه and محب علیان, هادی and افخمی گلی, امیر},
title = {بررسی تاثیر عصاره گیاه Bacopa monnieri بر آپوپتوز رده سلولی k-562 در محیط In-vitro},
booktitle = {کنفرانس بین المللی علوم کشاورزی گیاهان دارویی طب سنتی},
year = {2018},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {انکسین PI/V، باکوپا منییری، MTT، زنده مانی، سیتوتوکسیسیتی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تاثیر عصاره گیاه Bacopa monnieri بر آپوپتوز رده سلولی k-562 در محیط In-vitro
%A علی زاده, سودابه
%A زعیمی, مهدیه
%A محب علیان, هادی
%A افخمی گلی, امیر
%J کنفرانس بین المللی علوم کشاورزی گیاهان دارویی طب سنتی
%D 2018

[Download]