آموزه های فقه مدنی, دوره (6), شماره (16), سال (2018-3) , صفحات (3-31)

عنوان : ( بررسی مفهوم اضطرار اجتماعی و تأثیر آن در تجویز اتلاف مال )

نویسندگان: علی سرایلو , محمدتقی فخلعی , عباسعلی سلطانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اضطرار به معنای ناچاری، ناگزیری ودرمانگی می‌تواند به دو به دوقسم فردی و اجتماعی تقسیم ‎شود. در خصوص قسم دوم بنابر دیدگاهی اضطرار وصف یا عنوان عارض بر فرد حقیقی و طبیعی است و در صورت عروض این عنوان، حکم اولی تغییر کرده و حکمی ‎دیگر مناسب با شرایط اضطرار برای فرد ثابت می‎شود، لیکن طبق دیدگاه دیگری بر پایه پذیرش شخصیت حقوقی و یا هویت یکپارچه برای جامعه، قواعد حاکم بر فرد طبیعی بر جامعه نیز حاکم می‎شود و اضطرار اجتماعی معنا می‎یابد و در پی آن همه احکام و آثار ناشی از اضطرار فردی در حوزه اجتماعی نیز حکم‌فرما می‎شود. در این مقاله دیدگاه دوم تقویت شده و این نتیجه بدست آمده که اجتماع امری اصیل و دارای حیات و هویت یکپارچه است و چه از ناحیه هویت یکپارچه خود و یا از ناحیه برخورداری از شخصیت حقوقی چون دچار اضطرار شود، همه آثار اضطرار، وضعاً و تکلیفاً گریبانگیر آن می‎شود، در این میان احکام تکلیفی و وضعی اتلاف مال نیز در صورت پدید آمدن اضطرار اجتماعی دگرگون می‎گردد، به گونه‌ای که به رغم حکم کلی حرمت مال، اتلاف آن در شرایط اضطرار اجتماعی نه موجد مسئولیت تکلیفی و کیفری است و نه ضمان آور.

کلمات کلیدی

, ضرورت, اضطرار, اضطرار فردی, اضطرار اجتماعی, مصالح ضروری, شخصیت حقوقی جامعه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1067610,
author = {سرایلو, علی and فخلعی, محمدتقی and سلطانی, عباسعلی},
title = {بررسی مفهوم اضطرار اجتماعی و تأثیر آن در تجویز اتلاف مال},
journal = {آموزه های فقه مدنی},
year = {2018},
volume = {6},
number = {16},
month = {March},
issn = {2251-936x},
pages = {3--31},
numpages = {28},
keywords = {ضرورت، اضطرار، اضطرار فردی، اضطرار اجتماعی، مصالح ضروری، شخصیت حقوقی جامعه},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی مفهوم اضطرار اجتماعی و تأثیر آن در تجویز اتلاف مال
%A سرایلو, علی
%A فخلعی, محمدتقی
%A سلطانی, عباسعلی
%J آموزه های فقه مدنی
%@ 2251-936x
%D 2018

[Download]