حکمت معاصر, دوره (8), شماره (3), سال (2017-12) , صفحات (71-84)

عنوان : ( ابعاد هستی‌شناختی و معرفت‌شناختی مفهوم قرآنی تبدل زمین از منظر صدرالمتالهین )

نویسندگان: علی غفارپور , عباس جوارشکیان , علیرضا کهنسال ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

صدرالمتألهین از دو منظر هستی‌شناختی و معرفت‌شناختی به تفسیر و تبیین فلسفی مفهوم قرآنی تبدل زمین و آسمان پرداخته است. در تفسیر او از آیة 48 سورة مبارکة ابراهیم (ع) به مسالة تبدل زمین و آسمان به زمین و آسمانی دیگر از زوایای گوناگونی نگریسته شده است. در برخی از عبارات او حرکت جوهری علت و منشاء تبدیل زمین و آسمان به زمین و آسمانی دیگر معرفی شده است و در برخی دیگر تبدیل زمین و آسمان به زمین و آسمانی دیگر بر مبنای رجوع و بازگشت همة موجودات به اصل خود بعد از زوال و نابودی صورت طبیعی و وجود عنصری آن‌ها تفسیر و تبیین شده است. اضافه بر این دو، در تبیین و تفسیری متفاوت، تبدیل زمین و آسمان به زمین و آسمانی دیگر به معنی تبدیل آن‌ها در چشم انسان کامل از طریق ظهور ملکوت و مثال زمین و آسمان در عالم وسیع خیال معرفی شده است.

کلمات کلیدی

, ملاصدرا, هستی‌شناسی, معرفت‌شناسی, تبدل زمین, حرکت ‌جوهری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1067618,
author = {غفارپور, علی and جوارشکیان, عباس and کهنسال, علیرضا},
title = {ابعاد هستی‌شناختی و معرفت‌شناختی مفهوم قرآنی تبدل زمین از منظر صدرالمتالهین},
journal = {حکمت معاصر},
year = {2017},
volume = {8},
number = {3},
month = {December},
issn = {2383-0689},
pages = {71--84},
numpages = {13},
keywords = {ملاصدرا، هستی‌شناسی، معرفت‌شناسی، تبدل زمین، حرکت ‌جوهری},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ابعاد هستی‌شناختی و معرفت‌شناختی مفهوم قرآنی تبدل زمین از منظر صدرالمتالهین
%A غفارپور, علی
%A جوارشکیان, عباس
%A کهنسال, علیرضا
%J حکمت معاصر
%@ 2383-0689
%D 2017

[Download]