آبیاری و زهکشی ایران, دوره (11), شماره (5), سال (2018-1) , صفحات (750-762)

عنوان : ( بررسی راهبرد تجارت آب مجازی محصولات زراعی و باغی در ایران )

نویسندگان: نرگس صالح نیا , مهدی باستانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه مسئله ی کمبود آب با توجه به تغییرات اقلیمی و توزیع نامتوازن نزولات جوی در اکثر مناطق و کشورها از جمله ایران، به یک نگرانی جدی تبدیل شده و مهم ترین مانع توسعه اقتصادی این کشورها محسوب می شود. تجارت به مثابه ی ابزاری در جهت جلوگیری از خروج غیرضروری منابع آبی، با تمرکز بر استراتژی تجارت آب مجازی، می تواند نقش مهمی در دست یابی به توسعه ی اقتصادی کشورها ایفا می کند. هدف از مطالعه ی حاضر بررسی تجارت محصولات باغی و زراعی به لحاظ رویکرد آب مجازی می باشد. در این راستا، تلاش شده است ابتدا صادرات و واردات هر یک محصولات زراعی و باغی در سال 1393، از دیدگاه نظریه تجارت آب مجازی تجزیه و تحلیل و سپس پیشنهادات راهبردی درباره ی مدیریت بهینه منابع آبی کشور ارایه شد. نتایج نشان می دهد کشور ایران با انجام تجارت در زیر بخش زراعت و باغبانی در سال 1393 با ورود محصولات به کشور به میزان 35/9719 میلیون مترمکعب آب از منابع آب داخلی حفظ و صرفه جویی کرده است که می تواند با استفاده از آن در صنعت، با ارزش افزوده ی بیش تری ارزآوری کند. همچنین با توجه به سهم قابل توجه مبادلات کالاهای کشاورزی از تجارت و سنتی بودن نظام بهره برداری که به دنبال آن مصرف غیربهینه منابع از جمله منبع آب را به دنبال دارد، پیشنهاد می شود به مسئله ی تجارت بر مبنای آب مجازی به عنوان استراتژی راهبردی، در جهت بهبود کارایی آب و صرفه جویی در منابع توجه شود.

کلمات کلیدی

, آب مجازی, تراز تجاری, صادرات, واردات
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1067619,
author = {صالح نیا, نرگس and مهدی باستانی},
title = {بررسی راهبرد تجارت آب مجازی محصولات زراعی و باغی در ایران},
journal = {آبیاری و زهکشی ایران},
year = {2018},
volume = {11},
number = {5},
month = {January},
issn = {2008-7942},
pages = {750--762},
numpages = {12},
keywords = {آب مجازی، تراز تجاری، صادرات، واردات},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی راهبرد تجارت آب مجازی محصولات زراعی و باغی در ایران
%A صالح نیا, نرگس
%A مهدی باستانی
%J آبیاری و زهکشی ایران
%@ 2008-7942
%D 2018

[Download]