علوم باغبانی, دوره (31), شماره (1), سال (2017-5) , صفحات (99-109)

عنوان : ( بررسی سرعت رشد میسلیوم و عملکرد جدایه های مختلف قارچ خوراکی دکمه ای سفید ( Agaricus bisporus ( در ایران )

نویسندگان: محمد فارسی , محمدجواد احمدی لاهیجانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در بین قارچ های خوراکی، قارچ خوراکی تکمه‌ای سفید، رایج‌ترین قارچی است که در سراسر جهان کشت می‌شود. به منظور بررسی سرعت رشد میسیلیوم و عملکرد جدایه های قارچ خوراکی دکمه ای سفید در محیط کشت جامد، اسپاون و کمپوست، پژوهشی در پژوهشکده قارچ دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد، در سال ۱۳۹۳ انجام شد. هجده جدایه قارچ خوراکی دکمه ای سفید از لحاظ سرعت رشد میسیلیوم روی محیط-های کشت پوتیتو دکستروز آگار (PDA)، عصاره کمپوست (CYM) و کمپوست، کلاس رشدی و تیپ رشدی میسلیوم و عملکرد مورد مقایسه قرار گرفتند. نتایج نشان داد که تفاوت بسیار معنی داری بین جدایه های قارچ خوراکی دکمه ای از نظر سرعت رشد میسیلیوم در محیط های کشت و میزان عملکرد وجود دارد. در محیط کشت PDA، بیشترین سرعت رشد به میزان ۹/۱ میلی متر در روز و قطر نهایی پرگنه ۱/۸ سانتی متر، متعلق به جدایه ۲۲۰۰ بود. همچنین، این جدایه از لحاظ سرعت رشد میسیلیوم در محیط CYM و پوشاندن سطح اسپاون و کمپوست نیز جزء جدایه های سریع بود و به همراه جدایه A۱۵a از لحاظ عملکرد نیز از جمله جدایه های با عملکرد زیاد بودند (A۱۵a و ۲۲۰۰ به ترتیب ۱/۲۲ و ۴/۱۹ کیلوگرم در متر مربع). همچنین، بر اساس نتایج به دست آمده، سرعت رشد میسیلیوم با عملکرد همبستگی مثبت و معنی داری داشت و جدایه های با سرعت رشد میسیلیوم بیشتر عملکرد بیشتری تولید کردند. طبق نتایج به دست آمده، همبستگی مثبت و معنی داری بین سرعت رشد میسیلیوم در محیط کشت CYM و سرعت پوشاندن سطح کمپوست توسط میسیلیوم مشاهده شد، که می تواند به عنوان محیط کشت مناسب برای مقایسه سرعت رشد میسیلیوم در محیط آزمایشگاهی مورد استفاده قرار گیرد.

کلمات کلیدی

, اسپاون, قطر پرگنه, تیپ رشدی میسیلیوم, کلاس رشدی میسیلیوم
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1067631,
author = {فارسی, محمد and احمدی لاهیجانی, محمدجواد },
title = {بررسی سرعت رشد میسلیوم و عملکرد جدایه های مختلف قارچ خوراکی دکمه ای سفید ( Agaricus bisporus ( در ایران},
journal = {علوم باغبانی},
year = {2017},
volume = {31},
number = {1},
month = {May},
issn = {2008-4730},
pages = {99--109},
numpages = {10},
keywords = {اسپاون، قطر پرگنه، تیپ رشدی میسیلیوم، کلاس رشدی میسیلیوم},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی سرعت رشد میسلیوم و عملکرد جدایه های مختلف قارچ خوراکی دکمه ای سفید ( Agaricus bisporus ( در ایران
%A فارسی, محمد
%A احمدی لاهیجانی, محمدجواد
%J علوم باغبانی
%@ 2008-4730
%D 2017

[Download]