مدیریت سرمایه اجتماعی, دوره (4), شماره (3), سال (2017-12) , صفحات (353-373)

عنوان : ( محاسبة ارزش پولی سرمایة اجتماعی در شهر تهران )

نویسندگان: تقی ابراهیمی سالاری , نفیسه صالح نیا ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

محاسبة ارزش پولی سرمایة اجتماعی به تصمیم­ گیران برای گسترش و تقویت ابعادی که ارزش بیشتری از نظر مردم دارند، کمک می­کند. پژوهش حاضر با هدف تخمین ارزش پولی سرمایة اجتماعی در شهر تهران انجام گرفت. به­ منظور انجام‌دادن تحقیق، پرسشنامة سرمایة اجتماعی بین 345 نفر از ساکنان مناطق جنوبی شهر تهران توزیع شد و با اطلاع از درآمد سرانة سالانة خانوارها با نرم‌افزار STATA13 مدل پروبیت تعمیم ­یافته تخمین زده­ شد. برای برآورد پارامترها، هشت مدل رگرسیونی برآورد شده و پس از برآورد تابع رفاه، ارزش پولی سرمایة اجتماعی با به‌کارگیری مدل قیمت سایه­ ای در دو گام تخمین زده شد. نتایج نشان داد به­ طور متوسط یک انحراف­ معیار افزایش در اعتماد فردی 7000000، اعتماد – انصاف حدود 2000000، اعتماد نهادی 16000000 و قابلیت اعتماد حدود 3000000 ریال در درآمد سالانة افراد ارزش دارد. در زمینة مشارکت غیررسمی، این ارزش، به ­طور میانگین 1500000 و در زمینة ملاقات با مردم (مشارکت رسمی)، حدود 4000000 ریال بوده ­است. در نتیجه، سرمایة اجتماعی ارزش پولی معناداری برای افراد جامعه دارد. این امر باید هنگام برنامه­ ریزی، هدف‌گذاری و سیاست‌گذاری‌های دولت در نظر گرفته ­شود، برای مثال تحرک بازار کار می­ تواند با یک کاهش در سهم سرمایة اجتماعی همراه شود و آثار منفی بر توسعة سیاسی و اقتصادی کشور داشته باشد.

کلمات کلیدی

ارتباطات ارزش پولی اعتماد تابع رفاه سرمایة اجتماعی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1067633,
author = {ابراهیمی سالاری, تقی and نفیسه صالح نیا},
title = {محاسبة ارزش پولی سرمایة اجتماعی در شهر تهران},
journal = {مدیریت سرمایه اجتماعی},
year = {2017},
volume = {4},
number = {3},
month = {December},
issn = {2423-6071},
pages = {353--373},
numpages = {20},
keywords = {ارتباطات ارزش پولی اعتماد تابع رفاه سرمایة اجتماعی.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T محاسبة ارزش پولی سرمایة اجتماعی در شهر تهران
%A ابراهیمی سالاری, تقی
%A نفیسه صالح نیا
%J مدیریت سرمایه اجتماعی
%@ 2423-6071
%D 2017

[Download]