جستارهای فقهی و اصولی, دوره (2), شماره (4), سال (2016-11) , صفحات (113-133)

عنوان : ( بررسی نظریه وحدت سور قرآن با استناد به سیاق )

نویسندگان: مریم صباغی ندوشن , محمدحسن حائری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هر جند در مصاحف کنونی، در مصاحف کنونی مطابق نظر مشهور هر یک از سوره های ضحی و انشراح وفیل وقریش متمایز از یکدیگر درج شده است،

کلمات کلیدی

, ضحی و انشراح, وحدت, سیاق , تقدیر, تنزیل , فریضه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1067635,
author = {صباغی ندوشن, مریم and حائری, محمدحسن},
title = {بررسی نظریه وحدت سور قرآن با استناد به سیاق},
journal = {جستارهای فقهی و اصولی},
year = {2016},
volume = {2},
number = {4},
month = {November},
issn = {2476-7565},
pages = {113--133},
numpages = {20},
keywords = {ضحی و انشراح، وحدت، سیاق ، تقدیر، تنزیل ; فریضه},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی نظریه وحدت سور قرآن با استناد به سیاق
%A صباغی ندوشن, مریم
%A حائری, محمدحسن
%J جستارهای فقهی و اصولی
%@ 2476-7565
%D 2016

[Download]