دانش گیاه پزشکی ایران, دوره (48), شماره (2), سال (2018-1) , صفحات (183-196)

عنوان : ( شناسایی گونه های قارچ آلترناریا در درختان پرتقال استانهای گلستان و مازندران و بررسی بیماریزایی آنها در رقم های پرتقال )

نویسندگان: محمود ریاحی , پریسا طاهری , مجتبی ممرآبادی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

لکۀ ­قهوه­­ای آلترناریایی و پوسیدگی سیاه پس از برداشت میوه جزو بیماری­های مهم درختان مرکبات هستند. این بیماری­ها ناشی از گونه­ های بیماریزای قارچ Alternaria بوده و می­ توانند آسیب و زیان اقتصادی به درختان حساس مرکبات و میوه ­های انبارشده وارد کنند. هدف از انجام این تحقیق شناخت گونه ­های بیماریزای این قارچ و معرفی رقم‌های مقاوم به این بیماری در درختان پرتقال است. به همین منظور نمونه ­های مشکوک به بیماری آلترناریایی از باغ­های این دو استان گرد­آوری و در آزمایشگاه، در محیط­های PDA و PCA کشت شدند. سپس این قارچ­ها با توجه به ویژگی­های ریخت‌شناختی (مورفولوژیکی)، طبق کلید گونه­ های آلترناریا شناسایی شدند. همچنین به‌منظور تأیید درستی شناسایی ریخت‌شناختی، شناسایی مولکولی با استفاده از آغازگر (پرایمر)های عمومی ITS1 و ITS4 و توالی­­یابی محصول واکنش زنجیره­ای پلیمراز انجام شد. از بین 45 جدایۀ به‌دست‌آمده، 28 جدایه متعلق به گونۀ­ A. alternata، 12 جدایه مربوط به A. dumosa و 5 جدایه ازA. atra شناسایی شدند. برای ارزیابی بیماریزایی جدایه ­ها، از چهار رقم پرتقال شامل تامسون ناول، یافا شیرین، خونی سانگین و والنسیا استفاده شد. آزمون بیماریزایی با استفاده از سوسپانسیون اسپور با غلظت 105 اسپور در میلی­ لیتر روی برگ، میوه و نهال انجام گرفت. نتایج بررسی‌ها نشان داد، جدایه­ های این سه گونه توانستند در رقم‌های تامسون، یافا و والنسیا بیماری ایجاد کنند. اما رقم سانگین در آزمون بیماریزایی روی برگ، میوه و نهال به‌کلی مقاوم بوده و جدایه­ های آلترناریای به‌دست‌آمده نتوانستند بیماری روی این رقم ایجاد کنند. بنابراین رقم سانگین به‌عنوان رقم مقاوم به گونه ­های آلترناریای بیماریزا در پرتقال معرفی شد.

کلمات کلیدی

, رقم های پرتقال, آزمون بیماریزایی, شناسایی مولکولی و ریخت شناختی, Alternaria spp.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1067636,
author = {ریاحی, محمود and طاهری, پریسا and ممرآبادی, مجتبی},
title = {شناسایی گونه های قارچ آلترناریا در درختان پرتقال استانهای گلستان و مازندران و بررسی بیماریزایی آنها در رقم های پرتقال},
journal = {دانش گیاه پزشکی ایران},
year = {2018},
volume = {48},
number = {2},
month = {January},
issn = {2008-4781},
pages = {183--196},
numpages = {13},
keywords = {رقم های پرتقال، آزمون بیماریزایی، شناسایی مولکولی و ریخت شناختی، Alternaria spp.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T شناسایی گونه های قارچ آلترناریا در درختان پرتقال استانهای گلستان و مازندران و بررسی بیماریزایی آنها در رقم های پرتقال
%A ریاحی, محمود
%A طاهری, پریسا
%A ممرآبادی, مجتبی
%J دانش گیاه پزشکی ایران
%@ 2008-4781
%D 2018

[Download]