دومین همایش ملی فناوری‏های نوین برداشت و پس از برداشت محصولات کشاورزی , 2017-10-11

عنوان : ( بررسی تاثیر فیلم های نانوکامپوزیت حاوی اکسید روی و نقره بر رشد میکروبی زعفران )

نویسندگان: زهرا کریمی ولوجائی , محمدحسین عباسپور فرد , محمدحسین اق خانی , سعید طریقی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کلاله زعفران گرانبهاترین ادویه جهان است و ایران بزرگترین تولیدکننده آن است. یکی از عوامل اصلی در رقابت بازارهای جهانی پوشش¬های بسته¬بندی مرغوب در راستای تقلیل بار میکروبی محصول و افزایش زمان ماندگاری می-باشد. هدف از این مطالعه تهیه فیلم¬های نانو کامپوزیتی بر پایه¬ی پلی وینیل الکل حاوی نانو ذرات فلزی نقره و اکسید روی و بررسی خواص ضدمیکروبی آنها بر زعفران بود. پس از ساخت فیلم¬ها، آزمون¬های میکروسکوپ الکترون عبوری و الکترون روبشی انجام شد. تصاویر حاصل از این آزمون¬ها نشان¬دهنده پخش یکنواخت نانو ذرات نقره و اکسیدروی بر سطح فیلم بود. همچنین پس از شناسایی باکتری¬های موجود در زعفران، آنها را بسته¬بندی کرده و پس از گذشت 2، 4، 6، 8، 10، 12 هفته مورد آزمایش قرار گرفت. نتایج حاکی از کاهش 90 درصدی در تعداد اولیه¬ی باکتری¬های گرم منفی و گرم مثبت زعفران برای همه¬ی فیلم¬ها است. نانو کامپوزیت ترکیبی اکسیدروی و نقره در مقابل باکتری¬های گرم مثبت و نانو کامپوزیت نقره در برابر باکتری¬های گرم منفی موثرتر بودند.

کلمات کلیدی

, اکسید روی, خواص ضدمیکروبی, زعفران, نانو ذرات نقره
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1067638,
author = {کریمی ولوجائی, زهرا and عباسپور فرد, محمدحسین and اق خانی, محمدحسین and طریقی, سعید},
title = {بررسی تاثیر فیلم های نانوکامپوزیت حاوی اکسید روی و نقره بر رشد میکروبی زعفران},
booktitle = {دومین همایش ملی فناوری‏های نوین برداشت و پس از برداشت محصولات کشاورزی},
year = {2017},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {اکسید روی، خواص ضدمیکروبی، زعفران، نانو ذرات نقره},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تاثیر فیلم های نانوکامپوزیت حاوی اکسید روی و نقره بر رشد میکروبی زعفران
%A کریمی ولوجائی, زهرا
%A عباسپور فرد, محمدحسین
%A اق خانی, محمدحسین
%A طریقی, سعید
%J دومین همایش ملی فناوری‏های نوین برداشت و پس از برداشت محصولات کشاورزی
%D 2017

[Download]