پژوهشهای علوم دامی ایران, دوره (10), شماره (4), سال (2019-2) , صفحات (525-540)

عنوان : ( تأثیر سطوح و منابع متیونین و جایگزینی آن با بتائین بر عملکرد و صفات لاشه جوجه های گوشتی در دو شرایط دمایی متداول و تنش گرمایی )

نویسندگان: فاطمه صاحبی اعلا , احمد حسن آبادی , ابوالقاسم گلیان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف از این آزمایش بررسی تأثیر سطوح و منابع متیونین و جایگزینی آن با بتائین بر عملکرد و صفات لاشه جوجه های گوشتی در دو شرایط دمایی متداول و تنش‌گرمایی از سن 1 تا 42 روزگی بود. 1200 قطعه جوجه‌گوشتی راس‌308 در قالب طرح کاملاً تصادفی با آرایش اسپلیت فاکتوریل بصورت دو سطح جایگزینی×سه سطح متیونین×دو منبع متیونین×دو دما با 5 تکرار و 10 پرنده در هر تکرار استفاده شد. سطح متیونین جیره پایه 30 درصد کمتر از احتیاجات بود که با افزودن متیونین -دی‌ال-متیونین و یا ال-متیونین- مصنوعی به سطح احتیاجات یا 30 درصد بیشتر از آن رسید. بتائین با 30 درصد از متیونین مصنوعی در هر جیره جایگزین شد. دمای یکی از سالن ها متداول و دیگری از 24-10روزگی روزانه به مدت شش ساعت در °C32 حفظ ‌شد. مصرف خوراک پرندگان تغذیه شده با جیره دارای متیونین بالاتر از احتیاجات بطورمعنی داری کمتر از دو سطح دیگر بود. افزایش وزن در جیره های برابر با احتیاجات و بیشتر از احتیاجات متیونین به طور معنی‌داری بالاتر بود. ضریب تبدیل در جیره دارای ال-متیونین کمتر از احتیاجات، نسبت به دی‌ال-متیونین در همان سطح بهبود معنی داری داشت. شاخص کارایی تولید با افزایش سطح دی‌ال-متیونین جیره بهبود یافت. درصدوزن سینه و ران‌ها در جیره دارای متیونین در سطح احتیاجات و بیشتر از آن به طور معنی داری بالاتر بود. در سطح 30درصد متیونین بیشتر در دمای متداول، درصدلاشه بطور معنی‌داری بالاتر از هر سه سطح متیونین در شرایط تنش‌گرمایی بود. تنش‌گرمایی عملکرد و تولید لاشه را کاهش و چربی شکمی و تلفات را افزایش داد. بطورکلی، می‌توان بتائین را با 30درصد از متیونین مصنوعی جیره جوجه‌های گوشتی جایگزین کرد و همچنین، ال-متیونین ضریب تبدیل خوراک را نسبت به دی‌ال-متیونین بهبود بخشید.

کلمات کلیدی

, تنش گرمایی, بتائین, جوجه گوشتی, عملکرد, متیونین
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1067640,
author = {صاحبی اعلا, فاطمه and حسن آبادی, احمد and گلیان, ابوالقاسم},
title = {تأثیر سطوح و منابع متیونین و جایگزینی آن با بتائین بر عملکرد و صفات لاشه جوجه های گوشتی در دو شرایط دمایی متداول و تنش گرمایی},
journal = {پژوهشهای علوم دامی ایران},
year = {2019},
volume = {10},
number = {4},
month = {February},
issn = {2008-3106},
pages = {525--540},
numpages = {15},
keywords = {تنش گرمایی، بتائین، جوجه گوشتی، عملکرد، متیونین},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تأثیر سطوح و منابع متیونین و جایگزینی آن با بتائین بر عملکرد و صفات لاشه جوجه های گوشتی در دو شرایط دمایی متداول و تنش گرمایی
%A صاحبی اعلا, فاطمه
%A حسن آبادی, احمد
%A گلیان, ابوالقاسم
%J پژوهشهای علوم دامی ایران
%@ 2008-3106
%D 2019

[Download]