مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات, دوره (22), شماره (2), سال (2011-7) , صفحات (40-49)

عنوان : ( تأثیر نقش ساختار کتاب‌های مرجع کودکان و نوجوانان بر یادگیری: مرور ادبیات )

نویسندگان: محبوبه فراش باشی آستانه , الهام صیاد عبدی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف: ادبیات علمی را در موضوع رابطه میان ساختار کتاب­های مرجع کودکان و نوجوانان با درک و یادآوری سنجیده است. روش/ رویکرد پژوهش: منابع مرتبط علوم تربیتی و متون کتابداری در زمینه ساختار منابع مرجع مختص کودکان و نوجوانان بررسی شده است. یافته ­ها: شیوه سازماندهی و ارائه مطالب در این نوع کتاب­ها و برای گروه خاص کودکان و نوجوانان اهمیت دوچندان دارد. نتیجه­ گیری: لازم است ناشرین این دسته از کتا­ب­ها را از اهمیت ساختار آگاه نمود تا کتاب­هایی با ساختار قابل فهم­تر منتشر کنند.

کلمات کلیدی

, کودکان و نوجوانان, کتاب‌های مرجع, ساختار کتاب‌های مرجع, تأثیر ساختار متن بر یادگیری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1067652,
author = {فراش باشی آستانه, محبوبه and الهام صیاد عبدی},
title = {تأثیر نقش ساختار کتاب‌های مرجع کودکان و نوجوانان بر یادگیری: مرور ادبیات},
journal = {مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات},
year = {2011},
volume = {22},
number = {2},
month = {July},
issn = {2252-0503},
pages = {40--49},
numpages = {9},
keywords = {کودکان و نوجوانان; کتاب‌های مرجع; ساختار کتاب‌های مرجع; تأثیر ساختار متن بر یادگیری},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تأثیر نقش ساختار کتاب‌های مرجع کودکان و نوجوانان بر یادگیری: مرور ادبیات
%A فراش باشی آستانه, محبوبه
%A الهام صیاد عبدی
%J مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات
%@ 2252-0503
%D 2011

[Download]