پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات- Iranian Journal of Information Processing Management, دوره (33), شماره (2), سال (2018-2) , صفحات (1-33)

عنوان : ( تأثیر حریم خصوصی، امنیت و اعتماد ادراک شده بر رفتار به اشتراک‌گذاری اطلاعات در شبکه‌های اجتماعی موبایل: نقش تعدیل‌کننده متغیر جنسیت )

نویسندگان: سیدامین حسینی سنو , الهام مظاهری حسین ابادی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ظهور شبکه‌های اجتماعی یکی از مهمترین رویدادها در دهه‌های اخیر بوده است. یکی از مسائل مطرح دراین شبکه‌ها، مسئله اعتماد است. هدف این مقاله بررسی تأثیر امنیت، اعتماد و حریم خصوصی در رابطه با اشتراک‌گذاری اطلاعات در شبکه‌های اجتماعی موبایل می‌باشد. این مطالعه همچنین شرح می‌دهد که چگونه جنسیت کاربران تأثیر امنیت و حریم خصوصی بر اعتماد را تعدیل می‌کند. پژوهش حاضر از نوع توصیفی-پیمایشی است. در این پژوهش، داده‌های 190 کاربر شبکه اجتماعی از طریق پرسشنامه طراحی شده در ربات تلگرام گردآوری شده و با استفاده از تکنیک مدلسازی معادلات ساختاری مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین جهت سنجش روایی، روایی همگرا و روایی واگرا و به منظور برازش پایایی، آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی مورد استفاده قرار گرفته است. تحلیل یافته‌های این مطالعه نشان می‌دهد که امنیت و حریم خصوصی بر اعتماد کاربران تأثیر مستقیم دارد. این یافته‌ها همچنین نشان می‌دهد که امنیت ادراک شده به عنوان متغیر میانجی بین حریم خصوصی و اعتماد عمل می‌کند. نتایج نشان می‌دهد که اعتماد بر رفتار به اشتراک‌گذاری اطلاعات تأثیر قابل توجهی دارد و تأثیر حریم خصوصی و امنیت بر اعتماد برای مردان قوی‌تر است، به علاوه تأثیر اعتماد بر تمایل به دادن اطلاعات بیشتر از تمایل به گرفتن اطلاعات است. در این پژوهش، تأثیر قابل ملاحظه‌ای بین تمایل به گرفتن اطلاعات و اشتراک‌گذاری اطلاعات مشاهده نشد.

کلمات کلیدی

, شبکه‌های اجتماعی موبایل, رفتار اشتراک گذاری اطلاعات, حریم خصوصی ادراک شده, امنیت ادراک شده, اعتماد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1067658,
author = {حسینی سنو, سیدامین and مظاهری حسین ابادی, الهام},
title = {تأثیر حریم خصوصی، امنیت و اعتماد ادراک شده بر رفتار به اشتراک‌گذاری اطلاعات در شبکه‌های اجتماعی موبایل: نقش تعدیل‌کننده متغیر جنسیت},
journal = {پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات- Iranian Journal of Information Processing Management},
year = {2018},
volume = {33},
number = {2},
month = {February},
issn = {2251-8223},
pages = {1--33},
numpages = {32},
keywords = {شبکه‌های اجتماعی موبایل، رفتار اشتراک گذاری اطلاعات، حریم خصوصی ادراک شده، امنیت ادراک شده، اعتماد},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تأثیر حریم خصوصی، امنیت و اعتماد ادراک شده بر رفتار به اشتراک‌گذاری اطلاعات در شبکه‌های اجتماعی موبایل: نقش تعدیل‌کننده متغیر جنسیت
%A حسینی سنو, سیدامین
%A مظاهری حسین ابادی, الهام
%J پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات- Iranian Journal of Information Processing Management
%@ 2251-8223
%D 2018

[Download]