فقه و اصول, دوره (49), شماره (4), سال (2017-11) , صفحات (153-172)

عنوان : ( چگونگی مواجهه شیخ طوسی با گفتمان مفید و مرتضی در مسئله «حجیت خبر واحد» )

نویسندگان: حامد مصطفوی فرد , سیدکاظم طباطبائی پور , غلامرضا رئیسیان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

از عصر شیخ مفید (م ۴۱۳) تا محقق حلی (م ۶۷۶) ما شاهد حاکمیت رویکردی در درون گفتمان امامیه هستیم که با عدم پذیرش اخبار آحاد، به اخبار متواتر و محفوف به قرائن بسنده می‌کند. در این بین شیخ طوسی نه تنها در کتاب «العده فی أصول الفقه» اخبار آحاد را حجت دانسته، بلکه در این زمینه ادعای اجماع هم کرده است، ادعایی که در تضاد با اجماع ادعایی سیدمرتضی قرار داد. برای رفع این تناقض، الگوهای متعددی از جانب علمای امامیه ارائه شده است. نگاهی اجمالی به مجموعه آثار شیخ طوسی نشان می‌دهد که وی نیز به اجماع ادعایی خود پایبند نبوده و در اکثر آثار خویش قول به عدم حجیت اخبار آحاد را برگزیده است. شواهدی از این دست، حکایت از این دارند که به جای تأویل گفتار سیدمرتضی، باید به تبیینی نو از نظریه شیخ طوسی درباره نحوه مواجهه با اخبار آحاد روی آورد. به نظر می‌رسد طوسی نیز درون گفتمان مفید و مرتضی قرار دارد، از آنجا که رویکرد استادان وی منجر به کنارگذاشتن بخش عظیمی از سنت و در نتیجه روی آوردن به حکم عقل و اصول عملیه می‌شد، وی قرائتی جدید از «مکتب اصالت قرائن» (مکتب مفید و مرتضی) ارائه داده تا با تکیه بر آن در پذیرش روایات توسعه‌ای ایجاد کند.

کلمات کلیدی

شیخ طوسی; شیخ مفید; سیدمرتضی; خبر واحد; اصالت قرائن
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1067667,
author = {مصطفوی فرد, حامد and طباطبائی پور, سیدکاظم and رئیسیان, غلامرضا},
title = {چگونگی مواجهه شیخ طوسی با گفتمان مفید و مرتضی در مسئله «حجیت خبر واحد»},
journal = {فقه و اصول},
year = {2017},
volume = {49},
number = {4},
month = {November},
issn = {2008-9139},
pages = {153--172},
numpages = {19},
keywords = {شیخ طوسی; شیخ مفید; سیدمرتضی; خبر واحد; اصالت قرائن},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T چگونگی مواجهه شیخ طوسی با گفتمان مفید و مرتضی در مسئله «حجیت خبر واحد»
%A مصطفوی فرد, حامد
%A طباطبائی پور, سیدکاظم
%A رئیسیان, غلامرضا
%J فقه و اصول
%@ 2008-9139
%D 2017

[Download]