مهندسی مکانیک مدرس, دوره (18), شماره (5), سال (2018-7) , صفحات (24-30)

عنوان : ( تخمین ضریب تمرکز تنش گشودگی دایره ای واقع در ورق ارتوتروپیک با استفاده از مدلی جدید بر پایه روش رگرسیونی )

نویسندگان: علی عباس نیا , محمد جعفری , عباس روحانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یکی از دغدغه های طراحان سازه های مهندسی، شکست سازه در اثر تمرکز تنش ناشی از ناپیوستگی های هندسی در سازه است. لذا با توجه به اینکه صفحات کامپوزیتی دارای گشودگی در اغلب سازه های مهندسی کاربرد دارند، مطالعه و بررسی آن ها از اهمیت بسیاری برخوردار است. هدف از انجام این مقاله ارائه مدلی جدید بر پایه روش رگرسیونی جهت تخمین ضریب تمرکز تنش در گشودگی دایره ای در صفحات ارتوتروپیک می باشد. از کاربردهای مهم ارائه توزیع تنش در اطراف گشودگی بر حسب خواص مکانیکی، استفاده از این روابط در تحلیل تنش صفحات ویسکوالاستیک دارای گشودگی با استفاده از روش مدول مؤثر و یا اصل برهمنهی بولتزمن است. در ابتدا با استفاده از مقادیر مختلف خواص مکانیکی کامپوزیت ها ، و به کمک حلّی تحلیلی برپایه روش متغیر مختلط، ضریب تمرکرتنش برای تعداد متعددی از این مواد محاسبه شد؛ سپس با استفاده از رگرسیون خطی چندگانه برای گشودگی دایره ای رابطه ای صریح برای ضریب تمرکز تنش برحسب خواص مکانیکی ارائه شد. نتایج نشان داد که که مدل رگرسیونی قادر به پیش بینی تنش محیطی با حداکثر خطای 1 درصد می باشد.

کلمات کلیدی

, ضریب تمرکز تنش, گشودگی دایره ای, رگرسیون خطی چندگانه, روش متغیّر مختلط
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1067675,
author = {علی عباس نیا and محمد جعفری and روحانی, عباس},
title = {تخمین ضریب تمرکز تنش گشودگی دایره ای واقع در ورق ارتوتروپیک با استفاده از مدلی جدید بر پایه روش رگرسیونی},
journal = {مهندسی مکانیک مدرس},
year = {2018},
volume = {18},
number = {5},
month = {July},
issn = {1027-5940},
pages = {24--30},
numpages = {6},
keywords = {ضریب تمرکز تنش، گشودگی دایره ای، رگرسیون خطی چندگانه، روش متغیّر مختلط},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تخمین ضریب تمرکز تنش گشودگی دایره ای واقع در ورق ارتوتروپیک با استفاده از مدلی جدید بر پایه روش رگرسیونی
%A علی عباس نیا
%A محمد جعفری
%A روحانی, عباس
%J مهندسی مکانیک مدرس
%@ 1027-5940
%D 2018

[Download]