مهندسی و مدیریت کیفیت, دوره (6), شماره (1), سال (2016-6) , صفحات (35-45)

عنوان : ( جایگزینی آزمون نسبت احتمال دنباله ای با ماسک V در نمودارکنترل جمع تجمعی )

نویسندگان: عباس پرچمی , بهرام صادق پور گیلده ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

نمودار کنترل جمع تجمعی در اغلب کتب کنترل کیفیت بدون توجه به فرمولهای آماری نهفته در پشت ماسک Vمطرح شده است. در این مقاله پس از معرفی و مرور نمودار کنترل جمع تجمعی، به بررسی قاعده ی تصمیم گیری و ارتباط آن با آزمون های نسبت احتمال دنباله ای پرداخته شده است. بسیاری از مراجع و کتب کنترل کیفیت روش ماسک Vرا معادل آزمون جمع تجمعی با داده های وارون یافته می دانند. گر چه این دو روش مشابهت های زیادی با یکدیگر دارند، اما قواعد تصمیم گیری آنها با یکدیگر یکسان و معادل نیست. به منظور شفاف سازی بیشتر، در این مقاله تشابهات و تفاوت های دو رویکرد مذکور مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته شده است.

کلمات کلیدی

, آزمون نسبت احتمال دنباله ای, نمودار کنترل جمع تجمعی, ماسک V احتمال ارتکاب خطاهای نوع اول و دوم
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1067676,
author = {عباس پرچمی and صادق پور گیلده, بهرام},
title = {جایگزینی آزمون نسبت احتمال دنباله ای با ماسک V در نمودارکنترل جمع تجمعی},
journal = {مهندسی و مدیریت کیفیت},
year = {2016},
volume = {6},
number = {1},
month = {June},
issn = {2322-1305},
pages = {35--45},
numpages = {10},
keywords = {آزمون نسبت احتمال دنباله ای، نمودار کنترل جمع تجمعی، ماسک V احتمال ارتکاب خطاهای نوع اول و دوم},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T جایگزینی آزمون نسبت احتمال دنباله ای با ماسک V در نمودارکنترل جمع تجمعی
%A عباس پرچمی
%A صادق پور گیلده, بهرام
%J مهندسی و مدیریت کیفیت
%@ 2322-1305
%D 2016

[Download]