بیست و چهارمین کنفرانس هسته اى ایران , 2018-02-21

عنوان : ( ارزیابی تأثیر زاویه گانترى بر میزان دوز نشستى از اپلیکاتور درمانى شتاب دهنده خطى زیمنس آرتیست )

نویسندگان: سیده مطهره ظهورکارباف بربری , محمدهادی هادی زاده یزدی , مهدى قربانى , سارا عبداللهى ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف از بررسی و انجام این طرح ، ارزیابی تأثیر زاویه گانتری بر دوز نشتی در خارج از اپلیکاتور درمانی شتابدهنده خطی پزشکی زیمنس آرتیست در حالت الکترونی میباشد. برای این منظور دوز نشتی پرتو برای اپلیکاتور cm2 11 × 11 در انرژیهای MeV 6 و 12 در دو زاویه گانتری 0 و 22 درجه (بدلیل درمانی بودن این دو زاویه) اندازهگیری شد. بر اساس نتایج به دست آمده دوز نشتی پرتو برای حالتهای بررسی شده در مقایسه با مقادیر معین شده در استانداردهای بین المللی کم می باشد. ع وه بر این با زیاد شدن زاویه گانتری، میزان دوز نشتی در نقاط خارج از اپلیکاتور افزایش مییابد. این مسأله نشان می دهد که برای زاویه های گانتری بیشتر، مسأله کاهش پرتو نشتی و حفاظت اندامهای حساس بیمار از اهمیت بیشتری برخوردار است.

کلمات کلیدی

, اپلیکاتور, دوز نشتى, گانترى , زیمنس آرتیست, شتاب دهنده خطى
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1067677,
author = {ظهورکارباف بربری, سیده مطهره and هادی زاده یزدی, محمدهادی and مهدى قربانى and سارا عبداللهى},
title = {ارزیابی تأثیر زاویه گانترى بر میزان دوز نشستى از اپلیکاتور درمانى شتاب دهنده خطى زیمنس آرتیست},
booktitle = {بیست و چهارمین کنفرانس هسته اى ایران},
year = {2018},
location = {اصفهان, ايران},
keywords = {اپلیکاتور، دوز نشتى، گانترى ، زیمنس آرتیست، شتاب دهنده خطى},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی تأثیر زاویه گانترى بر میزان دوز نشستى از اپلیکاتور درمانى شتاب دهنده خطى زیمنس آرتیست
%A ظهورکارباف بربری, سیده مطهره
%A هادی زاده یزدی, محمدهادی
%A مهدى قربانى
%A سارا عبداللهى
%J بیست و چهارمین کنفرانس هسته اى ایران
%D 2018

[Download]