تحقیقات موتور, شماره (45), سال (2017-1) , صفحات (29-40)

عنوان : ( تحلیل انرژی و قابلیت کاردهی عملکرد موتور دیزل با سوخت پیش آمیخته بنزین )

نویسندگان: مرضیّه حسین پور , حسن صدرنیا , برات قبادیان , محمد طبسی زاده ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بهینه‌سازی عملکرد موتور‌های دیزلی موضوع بیشتر پژوهشگران این زمینه در دهه‌های اخیر می‌باشد. یکی از ابزارهای موثر در حرکت به سمت بهینه‌سازی عملکرد سیستم‌های حرارتی تحلیل اگزرژی می‌باشد. در این تحقیق از مفهوم انرژی و اگزرژی برای ارزیابی عملکرد یک موتور اشتعال تراکمی با سوخت پیش آمیخته بنزین در بارهای مختلف و سرعت ثابت استفاده شده است. همچنین برای رسیدن به عملکرد مناسب موتور دیزل با استفاده از سوخت پیش آمیخته علاوه بر بررسی بازده قانون اول و دوم ترمودینامیک انتشار گازهای آلاینده نیز در نظر گرفته شده است. از نتایج این تحقیق مشخص می‌شود که بیشترین سهم انتقال اگزرژی مربوط به بازگشت‌ناپذیری‌ها و به طور متوسط 50% بوده و در بارهای بالا با استفاده از سوخت پیش آمیخته بنزین تخریب اگزرژی 5% کاهش می‌یابد. تلفات انرژی و اگزرژی بواسطه گازهای خروجی نیز با پیش آمیختگی بنزین در راهگاه تنفس به ترتیب 5/8 % و 5/16%، متوسط تمام بارها،کاهش خواهد یافت. استفاده از سوخت پیش آمیخته بنزین در تمام بارها می‌تواند سبب افزایش بازده انرژی و اگزرژی (ماکزیمم 8% در بالا) نسبت به حالت دیزل پایه گردد درحالیکه مقادیر آلاینده NOX را کاهش می‌دهد. همچنین مشخص گردید که دو آلاینده HC و CO در تمام بارها با سوخت پیش آمیخته افرایش خواهند یافت.

کلمات کلیدی

, موتور دیزل, سوخت پیش آمیخته, انرژی, اگزرژی, گازهای خروجی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1067682,
author = {حسین پور, مرضیّه and صدرنیا, حسن and برات قبادیان and طبسی زاده, محمد},
title = {تحلیل انرژی و قابلیت کاردهی عملکرد موتور دیزل با سوخت پیش آمیخته بنزین},
journal = {تحقیقات موتور},
year = {2017},
number = {45},
month = {January},
issn = {1735-5214},
pages = {29--40},
numpages = {11},
keywords = {موتور دیزل، سوخت پیش آمیخته، انرژی، اگزرژی، گازهای خروجی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تحلیل انرژی و قابلیت کاردهی عملکرد موتور دیزل با سوخت پیش آمیخته بنزین
%A حسین پور, مرضیّه
%A صدرنیا, حسن
%A برات قبادیان
%A طبسی زاده, محمد
%J تحقیقات موتور
%@ 1735-5214
%D 2017

[Download]