پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی, دوره (10), شماره (4), سال (2018-2) , صفحات (69-78)

عنوان : ( تأثیر یادگیری اجتماعی بر رفتارهای مخرب محیط زیست در کشاورزان با تأکید بر نقش آموزش های ترویجی )

نویسندگان: سیداحمد میرمحمدتبار , محمد مظلوم خراسانی , محسن نوغانی دخت بهمنی , علی اصغر سیلانیان طوسی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یادگیری اجتماعی یکی ازنظریات مهم مرتبط با آموزش رفتار در افراد جامعه می­باشد. فرایند یادگیری هم تأثیر مثبت و هم تأثیر منفی بر رفتارهای مخرب محیط­زیست دارد. تحقیق حاضر درصدد بررسی تأثیر مثبت و منفی یادگیری و آموزش بر رفتارهای مخرب محیط­زیست بوده است. روش تحقیق توصیفی ـ همبستگی می­ باشد که برای جمع‌آوری داده ­ها از تکنیک پیمایش و ابزار پرسشنامه استفاده شد. جامعه آماری تحقیق کشاورزان روستاهای شهرستان فریدون‌کنار به تعداد 6000 نفر بوده ­اند. حجم نمونه با جدول کرجسی و مورگان 361 نفر محاسبه گردید. روش نمونه­ گیری تصادفی چندمرحله‌ای می­ باشد. نتایج تحقیق نشان داد که میانگین رفتارهای آلوده­ کننده­ آب‌وخاک در پاسخگویان حدود 2/1 از 4 و میانگین استفاده از سموم شیمیایی و چاه عمیق حدود 1/3 از 10 می­ باشد. نتایج مدل معادلات ساختاری نشان داد که بیشترین تأثیر بر رفتارهای مخرب محیط­زیست به ترتیب مربوط به متغیرهای شدت پیوند افتراقی (72/0=β)، تعداد پیوند با دوستان (26/0=β) و تعداد پیوند با خانواده (17/0=β) می­ باشند.

کلمات کلیدی

, رفتارهای مخرب محیط زیست, یادگیری اجتماعی, پیوند افتراقی, کشاورزان.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1067688,
author = {میرمحمدتبار, سیداحمد and مظلوم خراسانی, محمد and نوغانی دخت بهمنی, محسن and سیلانیان طوسی, علی اصغر},
title = {تأثیر یادگیری اجتماعی بر رفتارهای مخرب محیط زیست در کشاورزان با تأکید بر نقش آموزش های ترویجی},
journal = {پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی},
year = {2018},
volume = {10},
number = {4},
month = {February},
issn = {2008-5567},
pages = {69--78},
numpages = {9},
keywords = {رفتارهای مخرب محیط زیست، یادگیری اجتماعی، پیوند افتراقی، کشاورزان.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تأثیر یادگیری اجتماعی بر رفتارهای مخرب محیط زیست در کشاورزان با تأکید بر نقش آموزش های ترویجی
%A میرمحمدتبار, سیداحمد
%A مظلوم خراسانی, محمد
%A نوغانی دخت بهمنی, محسن
%A سیلانیان طوسی, علی اصغر
%J پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی
%@ 2008-5567
%D 2018

[Download]