هفتمین همایش سراسری محیط زیست انرژی و منابع طبیعی پایدار , 2017-12-07

عنوان : ( رویکرد تحلیلی فرکتال فرم شهری بر اساس تابع همبستگی مکانی و GIS )

نویسندگان: مجید حداد , مرجان قائمی , روزبه شاد ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

شهرها یا همان سیستمهای فرهنگی اجتماعی پیچیده، کلان سیستتمهتای هستتند کتر تفتاتهتایی ختلا اتتاتات تا تنتان میدهند. زیرا شبکرهای اتتباطی این سیستمهای بزتگ پیچیده موجب تفتات آشتوبناکی متیشتوتد کتر دت تاتم تههتتر دت آنها، چالنی بزتگ است. تجربر تنان داده است کر تغییرات فرم شهری بر گوتترای استت کتر متیتتوان آن تا بتا هندستر فرکتال توصیف کرد. با این حال دت این فرضیر هنوز مقدات بعد فرکتال یک منطقر و اتتباط بین شاخصهای فرکتتال شتهرها آشکات تنده است. با استهاده از استنباط و تبدیلات تیاضی، پی خواهیم برد کر آتالیز مقیاسگذاتی و همبستگی مکاتی، هتر دو با مههوم فرکتال مرتبط هستند و میتوان با تلهیق آتها بر یک توش جدید برای آتالیز فرکتال شهرها دست یافتت. بتر عنتوان یک منطقر موتد مطالعر، این توشها بر توی شهر منهد اعمال خواهند شد. همچنین با استهاده از تلهیق توشهتای متذکوت، بر یک مجموعر معادلات با پاتامترهای فرکتالی دست خواهیم یافت کر پاتامترهای فرکتالی شهری تا متیتواتتد بتر یکتدیگر مرتبط تماید. هر پاتامتر فرکتال داتای یک آستاتر منطقتی از مقتادیر متیباشتد و بتا توجتر بتر معتادلات و آستتاتر تغییترات 1 تتا 2 متغیتر متیباشتد. / پاتامترهای فرکتال، تتیجر خواهیم گرفت کر مقدات مناسب برای بعد فرکتال الگوهای شتهری، از 5 محاسبر بعد فرکتال بر اساس توش اتائر شده دت این تحقیق و همچنین توابط عددی بین پاتامترهای فرکتالی مختلتف بترای جغرافیداتان جهت دت بهتر تشد شهری و برتامرتیزی آینده شهر مهید میباشد

کلمات کلیدی

, برنامه ریزی شهری , GIS , سیستمهای شهری, فرکتال, تابع همبستگی مکانی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1067711,
author = {حداد, مجید and مرجان قائمی and شاد, روزبه},
title = {رویکرد تحلیلی فرکتال فرم شهری بر اساس تابع همبستگی مکانی و GIS},
booktitle = {هفتمین همایش سراسری محیط زیست انرژی و منابع طبیعی پایدار},
year = {2017},
location = {تهران, ايران},
keywords = {برنامه ریزی شهری ،GIS ، سیستمهای شهری، فرکتال، تابع همبستگی مکانی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T رویکرد تحلیلی فرکتال فرم شهری بر اساس تابع همبستگی مکانی و GIS
%A حداد, مجید
%A مرجان قائمی
%A شاد, روزبه
%J هفتمین همایش سراسری محیط زیست انرژی و منابع طبیعی پایدار
%D 2017

[Download]