فقه و اصول, دوره (49), شماره (4), سال (2018-1) , صفحات (51-68)

عنوان : ( گونه های دلالت تقریر بر احکام شرعی )

نویسندگان: عطیه علیزاده نوری , حسین ناصری مقدم , علیرضا عابدی سرآسیا ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تقریر به عنوان یکی از اقسام سنت، عبارت است از این که سخنی در محضر حضرات معصوم بیان شود، یا رفتاری در حضور ایشان سر زند، یا عقیده ای در برابرشان ابراز گردد، و به رغم تمکن از ردع، موضعی اتخاذ گردد که حاکی از رضایت ایشان باشد. در انگاره فقیهان، سنت تقریری در عرض قول و فعل معصوم، از حجیت برخوردار بوده و به عنوان یکی از ادله استنباط احکام در فرآیند استنباط به شمار می رود. مسائل مختلفی در باب تقریر معصوم قابل بحث است. از جمله آنها قلمرو دلالی این قسم از سنت است که تا کنون به تفصیل بدان پرداخته نشده است. نوشته پیش رو با هدف تبیین این گستره و قلمرو، به بررسی دلالت تقریر بر انواع احکام، اعم از تکلیفی و وضعی پرداخته است.

کلمات کلیدی

, تقریر؛ سنت تقریری, سکوت, عدم ردع, حکم تکلیفی, حکم وضعی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1067725,
author = {علیزاده نوری, عطیه and ناصری مقدم, حسین and عابدی سرآسیا, علیرضا},
title = {گونه های دلالت تقریر بر احکام شرعی},
journal = {فقه و اصول},
year = {2018},
volume = {49},
number = {4},
month = {January},
issn = {2008-9139},
pages = {51--68},
numpages = {17},
keywords = {تقریر؛ سنت تقریری، سکوت، عدم ردع، حکم تکلیفی، حکم وضعی.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T گونه های دلالت تقریر بر احکام شرعی
%A علیزاده نوری, عطیه
%A ناصری مقدم, حسین
%A عابدی سرآسیا, علیرضا
%J فقه و اصول
%@ 2008-9139
%D 2018

[Download]