بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology, دوره (9), شماره (4), سال (2018-3) , صفحات (910-921)

عنوان : ( تأثیر کاربرد کودهای آلی و بیولوژیک بر عملکرد زیست توده و مقدار پلی فنول های برگ گیاه کاسنی پاکوتاه (Cichorium pomilum Jacq.) )

نویسندگان: فریما دعائی , پرویز رضوانی مقدم , رضا قربانی , احمد بالندری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی تأثیر کاربرد کودهای آلی و بیولوژیک بر عملکرد رویشی و میزان پلی فنول های برگ کاسنی پاکوتاه، آزمایشی به صورت فاکتوریل و در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با چهار تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد در سال زراعی ۹۱-۱۹۰، انجام گرفت .در این آزمایش فاکتورکودهای آلی و شیمیایی در چهار سطح (چهار تن در هکتار کمپوست زباله شهری، چهار تن در هکتار ورمی کمپوست،۱۳۰ کیلوگرم در هکتار کود اوره و عدم مصرف کود (شاهد)) و فاکتورکود زیستی در دو سطح (کود زیستی بیوسولفور به همراه ۱۰۰ کیلوگرم در هکتار کود گوگرد خالص و عدم مصرف آن (شاهد)) استفاده شد. نتایج حاکی از وجود تأثیر تیمارهای آزمایش بر وزن تر و خشک زیست توده در چین اول و دوم و مجموع وزن خشک زیست توده در هر دو چین بود. بیشترین عملکرد وزن تر زیست توده در هر دو چین از تیمار تلفیقی کود شیمیایی و کود زیستی بیوسولفور حاصل شد. نتایج در چین اول و دوم و مجموع دو چین نشان داد که بیشترین عملکرد خشک زیست توده از تیمار کمپوست حاصل شد. همچنین اثرات ساده و متقابل فاکتورهای مورد مطالعه، بر میزان پلی فنول های موجود در برگ گیاه کاسنی پاکوتاه (Cichorium pomilum Jacq.) در هر دو چین معنی‌دار بود. بیشترین میزان پلی فنول های برگ در تیمار ورمی کمپوست و کمترین میزان در تیمار تلفیقی کود شیمیایی و کود زیستی بیوسولفور در هر دو چین حاصل شد. به طور کلی نتایج نشان داد در بین منابع کودی مختلف، کود آلی کمپوست هم در عملکرد رویشی و هم در مقدار پلی‌فنول گیاه اثر مثبتی داشت

کلمات کلیدی

, کود زیستی بیوسولفور, کمپوست, گیاه دارویی, ورمی کمپوست
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1067749,
author = {دعائی, فریما and رضوانی مقدم, پرویز and قربانی, رضا and احمد بالندری},
title = {تأثیر کاربرد کودهای آلی و بیولوژیک بر عملکرد زیست توده و مقدار پلی فنول های برگ گیاه کاسنی پاکوتاه (Cichorium pomilum Jacq.)},
journal = {بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology},
year = {2018},
volume = {9},
number = {4},
month = {March},
issn = {2008-7713},
pages = {910--921},
numpages = {11},
keywords = {کود زیستی بیوسولفور، کمپوست، گیاه دارویی، ورمی کمپوست},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تأثیر کاربرد کودهای آلی و بیولوژیک بر عملکرد زیست توده و مقدار پلی فنول های برگ گیاه کاسنی پاکوتاه (Cichorium pomilum Jacq.)
%A دعائی, فریما
%A رضوانی مقدم, پرویز
%A قربانی, رضا
%A احمد بالندری
%J بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology
%@ 2008-7713
%D 2018

[Download]