دهمین کنفرانس دوسالانه اقتصاد کشاورزی ایران , 2016-05-11

عنوان : ( برنامه ریزی نظام مدیریت منابع آب با استفاده از روش برنامه ریزی تصادفی - فاصله ای با مرز فازی )

نویسندگان: علی رضا کرباسی , سیدحسین محمدزاده , مهدی محمودی ,
فایل: Free Preview

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه، مدیریت منابع آب بهویژه در مناطق با اقلیم گرموخشک، با توجه به مصارف گوناگون آن از اهمیت ویژهای برخوردار است. در مطالعه حاضر، از یک روش برنامهریزی تصادفی-فاصله ای با مرز فازی برای برنامهریزی مدیریت منابع آب تحت شرایط عدم حتمیت استفادهشده است. این روش میتواند از عدم حتمیتهایی که بهصورت توزیعهای احتمالی و فواصل مرزی فازی بیانشدهاند استفاده کند. با کمک یک الگوریتم تعاملی که با تجزیهوتحلیل ورتکس ادغامشده است، جوابهای مدل مرتبط با سطوح برش آلفا، میتواند با حل یک مجموعه از زیرمدلهای قطعی تولید شود و احتماالت مرتبط و اطالعات ممکن همچنین میتواند در جوابهای مقادیر تابع هدف و متغیرهای تصمیم منعکس شود. از این مدل برای مدیریت منابع آب نیز استفاده می شود. بنابراین در مطالعه حاضر از این مدل برای ینهسازی تقسیم آب سد درودزن استان فارس بین مصارف شهری و کشاورزی استفاده شد و مقادیر تخصیص نهایی آب طی سه حالت زیاد، کم و متوسط بودن حجم آب سد به دست آمد. تصمیمات بهینه تحت شرایط مختلف ارائه شد که میتواند به تصمیم گیران مدیریت منابع آب این سد کمک کنند

کلمات کلیدی

, مدل برنامه ریزی تصادف فاصله ای با مرز فازی, سد درودزن, مصارف شهری و کشاورزی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1067750,
author = {کرباسی, علی رضا and محمدزاده, سیدحسین and محمودی, مهدی},
title = {برنامه ریزی نظام مدیریت منابع آب با استفاده از روش برنامه ریزی تصادفی - فاصله ای با مرز فازی},
booktitle = {دهمین کنفرانس دوسالانه اقتصاد کشاورزی ایران},
year = {2016},
location = {کرمان, ايران},
keywords = {مدل برنامه ریزی تصادف فاصله ای با مرز فازی، سد درودزن، مصارف شهری و کشاورزی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T برنامه ریزی نظام مدیریت منابع آب با استفاده از روش برنامه ریزی تصادفی - فاصله ای با مرز فازی
%A کرباسی, علی رضا
%A محمدزاده, سیدحسین
%A محمودی, مهدی
%J دهمین کنفرانس دوسالانه اقتصاد کشاورزی ایران
%D 2016

[Download]