دهمین کنفرانس دوسالانه اقتصاد کشاورزی ایران , 2016-05-11

عنوان : ( مدیریت آب های سطحی و زیر زمینی با به کارگیری الگوی برنامه ریزی چند هدفه )

نویسندگان: مهدی محمودی , علی رضا کرباسی , سیدحسین محمدزاده , نفیسه روحی ,
فایل: Free Preview

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

با افزایش جمعیت نیاز به آب سالم و قابل شرب افزایش مییابد. از سوی دیگر منابع آبهای سطحی به دلیل آلودگی-ها و تغییرات آب و هوایی در حال کاهش است. درنتیجه نگاهها بهسوی منابع آبهای زیرزمینی سوق یافته است که در مناطق خشک و نیمه خشکی مانند ایران منابع حیاتی محسوب میشود. استفاده از آب برای آبیاری مزارع، منابع آب را تحت تنش قرار داده و سرانجام منجر به کاهش منابع آبی در منطقه میشود. این رویداد مدیریت بهرهبررداری از منابع آب را روزبهروز پراهمیتتر میکند. در این مطالعه تالش شده است برا اسرتفاده از اطالعرات حاصرل از 56 کشاورز شهرستان قاین در سال 9312 و بهرهگیری از الگوی برنامهریزی چندهدفه، مدیریت منابع آبهای سطحی و زیرزمینی این منطقه بررسی شود. نتایج نشان داد که مقدار بهینه پمپاژ در ماههای گرم سال افزایش مییابد. افزون بر آن، سطح زیر کشت محصوالت زراعی در سال خشک نسبت به مرطوب بهطور محسوسی کاهش نشان مریدهرد. مقادیر بهینهی پمپاژ نیز در ماههای مختلف سال کمتر از میزان پمپاژ فعلی منطقه بود. با توجه به یافتهها، برای پرهیز از آسیب بیشتر به سفرهی آبهای زیرزمینی منطقره الزم اسرت سیاسرتهای مردیریت منرابع آب منطقره مرورد تجدیدنظر و مدیریت عرضه و تقاضای آب باهم موردتوجه قرار گیرد.

کلمات کلیدی

, مدیریت منابع آبی, برنامهریزی ریاضی, بهره برداری , آبهای سطحی و زیرزمینی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1067751,
author = {محمودی, مهدی and کرباسی, علی رضا and محمدزاده, سیدحسین and روحی, نفیسه},
title = {مدیریت آب های سطحی و زیر زمینی با به کارگیری الگوی برنامه ریزی چند هدفه},
booktitle = {دهمین کنفرانس دوسالانه اقتصاد کشاورزی ایران},
year = {2016},
location = {کرمان, ايران},
keywords = {مدیریت منابع آبی، برنامهریزی ریاضی، بهره برداری ، آبهای سطحی و زیرزمینی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مدیریت آب های سطحی و زیر زمینی با به کارگیری الگوی برنامه ریزی چند هدفه
%A محمودی, مهدی
%A کرباسی, علی رضا
%A محمدزاده, سیدحسین
%A روحی, نفیسه
%J دهمین کنفرانس دوسالانه اقتصاد کشاورزی ایران
%D 2016

[Download]