چهارمین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست , 2017-05-23

عنوان : ( تأثیر پسماندهای آلی مختلف بر رشد و نمو گندم )

نویسندگان: اسحق نظری , رضا خراسانی , علیرضا آستارائی , حجت امامی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این تحقیق به‌منظور استفاده بهینه از پسماندهای آلی و بررسی تأثیر آنها بر اجزای عملکرد و عملکرد بیولوژیک گندم (Triticum spp) رقم فلات در قالب طرح پایه کاملاً تصادفی با 3 تکرار انجام شد. تیمار‌های آزمایش شامل مواد اصلاحی در دو سطح یک و نیم درصد وزنی و شاهد (Ctr) بودند. تیمارهای O1 و O0.5 با میانگین 2 پنجه در هر بوته کمترین و تیمار T1 با میانگین 4.33 پنجه در هر بوته بیشترین تعداد پنجه را داشتند و تیمار M1 و تفاله گوجه‌فرنگی (T1 و T0.5) عملکرد بیولوژیک را افزایش داد و تفاله سیب (A1 و A0.5) و تیمار M0.5 تأثیر چندانی بر عملکرد بیولوژیک گندم نداشت و تفاله زیتون (O1 و O0.5) عملکرد بیولوژیک و تعداد پنجه در هر بوته گندم را کاهش داد. تیمار T1 با 35 درصد افزایش نسبت به شاهد، بیشترین عملکرد و تیمار O1 با 8/48 درصد کاهش عملکرد نسبت به شاهد کمترین سطح عملکرد بیولوژیک را داشتند. .بنابراین همه مواد اصلاحی به‌جز تفاله زیتون به‌منظور بهبود عملکرد بیولوژیک گندم قابل استفاده است و از آنجا که اختلاف معنی‌داری بین دو سطح مواد آلی وجود ندارد به منظور کاهش هزینه، سطح 5/0 درصد پیشنهاد می‌شود.

کلمات کلیدی

, کود گوسفندی, مواد اصلاحی, کلروفیل, عملکرد بیولوژیک.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1067754,
author = {نظری, اسحق and خراسانی, رضا and آستارائی, علیرضا and امامی, حجت},
title = {تأثیر پسماندهای آلی مختلف بر رشد و نمو گندم},
booktitle = {چهارمین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست},
year = {2017},
location = {تهران, ايران},
keywords = {کود گوسفندی، مواد اصلاحی، کلروفیل، عملکرد بیولوژیک.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تأثیر پسماندهای آلی مختلف بر رشد و نمو گندم
%A نظری, اسحق
%A خراسانی, رضا
%A آستارائی, علیرضا
%A امامی, حجت
%J چهارمین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
%D 2017

[Download]