همایش ملی علمی پژوهشی مسئله شاسی و پاسخگویی به مسائل قانون حمایت از آمران به معروف وناهیان از منکر , 2017-09-12

عنوان : ( واکاوی مفهوم و مصداق روش جابه جایی خویشتن و مخاطب در امر به معروف و نهی از منکر )

نویسندگان: محمدرضا جواهری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اهمیت گزارش و ارزش روش‌شناسی و روش‌یابی، و تبیین آثار روش های درست در امر به معروف و نهی از منکر در سرفصل های این تحقیق قرار گرفته است. اما هدف اصلی پژوهش توصیف و تحلیل روش «جابه‌جایی خویشتن با مخاطب» در امر به معروف و نهی از منکر است. در این تلاش علمی و تحقیق اسنادی و کتابخانه‌ای، شیوه «تعویض خود و دیگری» در آیین معاشرت برای سودمندی ارتباطات اجتماعی واکاوی و تبیین می‌گردد. قرآن و حدیث راهنمای پژوهشگران در حوزه روش‌های امر به معروف و نهی از منکر است. واژه‌های «مصاحبت» و «تعامل» و «عطاء» و «محبت» و «رضایت» و«اتیان»و «کراهت» و «احسان» و «ظلم» و «استقباح» و «قول» در احادیث بیانگر روش جابه‌جایی خود و مخاطب وجود دارد. این پژوهش روشی نو و شیوه‌ای پویا در شکل‌گیری ارتباطات صمیمانه و موفق و مؤثر بر روی آمران به معروف و ناهیان از منکر می‌گشاید. تاکنون جای چنین پژوهشی در روش شناسی و شیوه یابی برای اجرا وثمر بخشی امر به معروف ونهی از منکر خالی بوده است.

کلمات کلیدی

, روش, امر به معروف و نهی از منکر, قرآن , حدیث, جابه جایی خود ودیگران
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1067762,
author = {جواهری, محمدرضا},
title = {واکاوی مفهوم و مصداق روش جابه جایی خویشتن و مخاطب در امر به معروف و نهی از منکر},
booktitle = {همایش ملی علمی پژوهشی مسئله شاسی و پاسخگویی به مسائل قانون حمایت از آمران به معروف وناهیان از منکر},
year = {2017},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {روش،امر به معروف و نهی از منکر،قرآن ،حدیث،جابه جایی خود ودیگران},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T واکاوی مفهوم و مصداق روش جابه جایی خویشتن و مخاطب در امر به معروف و نهی از منکر
%A جواهری, محمدرضا
%J همایش ملی علمی پژوهشی مسئله شاسی و پاسخگویی به مسائل قانون حمایت از آمران به معروف وناهیان از منکر
%D 2017

[Download]