دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه, دوره (4), شماره (2), سال (2016-8) , صفحات (51-60)

عنوان : ( شاخص‌های جامعه سالم از منظر قرآن، راهبردهای ارتقاء سلامت )

نویسندگان: محمدرضا جواهری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

زمینه و هدف: در موضوع قرآن پژوهی و طب، بررسی شاخص‌های جامعه سالم برای ارتقاء سلامت روحی وجسمی،‌ معنوی و مادی، باطنی و ظاهری فرد و جامعه ضرورت دارد؛ زیرا تربیت انسان سالم و عینیت یافتن جامعه سالم هدف از نزول قرآن است. شاخص‌های جامعه سالم قرآنی،‌ بستگی به اصول تکاملی بهداشت روانی انسان در ارتباط خود و با خدا و خلق دارد. در این پژوهش راهبردها و راهکارهای ارتقای سلامت همه جانبه فردی و خانوادگی و در نهایت رشد سلامت عمومی و تحقق جامعه سالم و مدینه فاضله قرآنی بررسی و تحلیل شده است. روش ها: این پژوهش با مطالعات دینی و مرجعیت علمی قرآن و حدیث و بررسی منابع معتبر حدیثی، در کتابخانه به روش توصیفی تحلیلی انجام شده است. نتایج: در اسلام مفهوم سلامت در آموزه های دینی در انحصار سلامت جسم نیست بلکه سلامت معنوی را نیز شامل می‌شود. قرآن و حدیث ،حقیقت قرآن را شفا دانسته‌اند و این قانون الهی راهنمای درک حقیقت سلامت است. ایمان وآثار آن سازنده فرد و جامعه سالم است .عبادت راز آفرینش انسان و ضامن سلامت همه جانبه فرد و اجتماع است. مفهوم و گستره قلب سلیم و نمادهای آن در قرآن و حدیث تبیین شده است و شناخت حقیقت قلب سلیم نشان دهنده فرد و جامعه سالم است. امامت راهگشای رسیدن به حیات طیبه و سلامت همه جانبه فردی و خانوادگی و اجتماعی است. نتیجه‌گیری: انقلاب اسلامی برای رساندن خود و جامعه به سلامت همه جانبه مادی و معنوی بوده است.شناخت شاخص‌های فرد سالم در مسیر شناخت راهبردهای جامعه سالم و ارتقاء سلامت است.نظام پزشکی و پرستاری کشور جمهوری اسلامی ایران باید برای افزایش نرخ سلامت در کشور،به مفهوم جامع سلامت و فلسفه آن در معارف اسلامی توجه جدی نماید.

کلمات کلیدی

, قرآن, حیات طیبه, قلب سلیم, سلامت, جامعه سالم
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1067777,
author = {جواهری, محمدرضا},
title = {شاخص‌های جامعه سالم از منظر قرآن، راهبردهای ارتقاء سلامت},
journal = {دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه},
year = {2016},
volume = {4},
number = {2},
month = {August},
issn = {2538-2845},
pages = {51--60},
numpages = {9},
keywords = {قرآن، حیات طیبه، قلب سلیم، سلامت، جامعه سالم},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T شاخص‌های جامعه سالم از منظر قرآن، راهبردهای ارتقاء سلامت
%A جواهری, محمدرضا
%J دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه
%@ 2538-2845
%D 2016

[Download]