کنفرانس بین المللی کشاورزی، گیاهان دارویی و طب سنتی , 2018-02-14

عنوان : ( اثر ضد التهابی جزء گلیسیریزین گیاه شیرین بیان بر سلول های عصبی ملتهب شده، از طریق اندازه گیری اینترلوکین6 )

نویسندگان: امید عقیقی , فرشید حمیدی , هادی محب علیان ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده گیاه شیرین بیان با نام علمی Glycyrrhiza glabra یک گیاه درمانی سنتی است که در مناطق مختلفی از دنیا می روید و به واسطه دارا بودن ترکیبات دارویی و غذایی مهم در ریشه و ریزوم آن در دنیا حائز اهمیت می باشد. رﻳﺸﻪ آن ﺣﺎوی ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻣﻬﻤﻲ ﭼﻮن ﮔﻠﻴﺴﻴﺮﻳﺰﻳﻦ، ﻓﻼوﻧﻮﺋﻴﺪ (ﻟﻴﻜﻮﺋﻴﺮﺗﻴﻦ، اﻳﺰوﻟﻴﻜﻮﺋﻴﺮﺗﻴﻦ) ،اﻳﺰوﻓﻼوﻧﻮﺋﻴﺪ، ﻛﻮﻣﺎرﻳﻦ و ﻓﻴﺘﻮاﺳﺘﺮوژن می ﺑﺎﺷﺪ.ترکیبات ﻣﻮﺟﻮد در اﻳﻦ ﮔﻴﺎه ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ ﻗﻮی دارند. ارزش درﻣﺎﻧﻲ اﻳﻦ ﮔﻴﺎه درﻣﻮارد: ضد ﺳﺮﻓﻪ، ﺿﺪ دﻳﺎﺑﺖ، ﺿﺪ ﻣﻴﻜﺮوب وضد وﻳﺮوس ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ. ماکروفاژها می توانند در طی اختلالات التهابی- عصبی و نورودژنراتیو تحریک شوند و با تولید واسطه های التهابی متعدد اثرات ایمنی زایی از خود بروز دهند اما در مواردی باعث ایجاد مشکلات بالینی و علائم بیماری های عفونی و التهابی بشوند. با توجه به مطالعات اخیر درباره ی اثرات بیولوژیک و درمانی ترکیبات شیرین بیان و همچنین ترکیب اصلی ریشه ی ان (گلیسیریزین) هدف از مطالعه حاضر بررسی جزء گلیسیریزین گیاه شیرین بیان بر میزان اینترلوکین 6 تولید شده به عنوان یک واسطه التهابی ایجاد شده در مدل سلولی میکروگلیال ملتهب شده با لیپو پلی ساکارید بود. در این مطالعه گلیسیریزین با حجم های 3 و 10 میکرولیتر (بترتیب حاوی 24/0 و 8/0 میکروگرم) تولید اینترلوکین 6 را در سلول های BV-2 مهار کرد. فعالیت مهاری گلیسیریزین در این سلول ها ممکن است اثرات درمانی مهمی جهت درمان بیماری های التهابی عصبی داشته باشد.

کلمات کلیدی

, کلمات کلیدی: شیرین بیان, گلیﺴیریزین, التهاب, سلول عصبی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1067795,
author = {عقیقی, امید and حمیدی, فرشید and محب علیان, هادی},
title = {اثر ضد التهابی جزء گلیسیریزین گیاه شیرین بیان بر سلول های عصبی ملتهب شده، از طریق اندازه گیری اینترلوکین6},
booktitle = {کنفرانس بین المللی کشاورزی، گیاهان دارویی و طب سنتی},
year = {2018},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {کلمات کلیدی: شیرین بیان، گلیﺴیریزین، التهاب، سلول عصبی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثر ضد التهابی جزء گلیسیریزین گیاه شیرین بیان بر سلول های عصبی ملتهب شده، از طریق اندازه گیری اینترلوکین6
%A عقیقی, امید
%A حمیدی, فرشید
%A محب علیان, هادی
%J کنفرانس بین المللی کشاورزی، گیاهان دارویی و طب سنتی
%D 2018

[Download]