علوم باغبانی, دوره (31), شماره (4), سال (2018-3) , صفحات (683-693)

عنوان : ( بررسی اثر منابع مختلف نوری بر ریخت شناسی و رشد گیاهچه های سیب زمینی در شرایط درون شیشه و تأثیر آن بر تولید ریزغده در گلخانه )

نویسندگان: جعفر نباتی , الهه برومند رضا زاده , محمد زارع مهرجردی , محمد کافی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این مطالعه به منظور بررسی اثر منابع مختلف نوری بر ریخت‌شناسی گیاهچه‌های سیب‌زمینی در شرایط درون شیشه و میزان تولید ریزغده این گیاهچه‌ها در شرایط گلخانه، در راستای کاهش مصرف انرژی و هزینه‌های تولید، با استفاده از آزمایش فاکتوریل بر پایه طرح کاملاً تصادفی با شش تکرار در شرایط درون شیشه و چهار تکرار در گلخانه انجام شد. عوامل مورد بررسی شامل ارقام سیب‌زمینی (آگریا و ساوالان) و طیف‌های مختلف نور (قرمز، آبی، ترکیبی آبی-قرمز و نور سفید) با استفاده از دیودهای ساطع کننده نور و نور فلورسنت بود. نتایج نشان داد که طیف قرمز موجب افزایش ارتفاع گیاهچه در شرایط درون شیشه‌ شد و رقم آگریا از ارتفاع بوته بیشتری برخوردار بود. طیف سفید و قرمز به ترتیب بیشترین و کمترین سطح برگ را در شرایط درون شیشه تولید کردند و رقم ساوالان سطح برگ بیشتری نسبت به آگریا تولید کرد. کمترین تعداد گره در گیاهچه در طیف قرمز و بیشترین تعداد گره در طیف سفید مشاهده شد. بیشترین و کمترین فاصله میانگره به ترتیب مربوط به طیف قرمز و آبی بود. نتایج حاصل از بررسی گلخانه‌ای نشان داد که شرایط رشدی گیاهچه‌ها از نظر طیف‌های مختلف نوری قبل از انتقال به گلخانه، تأثیری بر تعداد ریزغده تولیدی نداشت اما وزن ریزغده‌ در گیاهچه‌های رشد یافته در طیف قرمز کمتر از سایر تیمارها بود. بطور کلی استفاده از دیودهای ساطع کننده نور می‌تواند به عنوان منبع نوری مناسب، با صرفه جویی در مصرف انرژی، گیاهچه‌هایی قابل رقابت با نور فلورسنت در شرایط درون شیشه تولید کند.

کلمات کلیدی

, آگریا, دیود, ساوالان, طیف نور, فلورسنت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1067798,
author = {نباتی, جعفر and الهه برومند رضا زاده and زارع مهرجردی, محمد and کافی, محمد},
title = {بررسی اثر منابع مختلف نوری بر ریخت شناسی و رشد گیاهچه های سیب زمینی در شرایط درون شیشه و تأثیر آن بر تولید ریزغده در گلخانه},
journal = {علوم باغبانی},
year = {2018},
volume = {31},
number = {4},
month = {March},
issn = {۲۰۰۸-۴۷۳۰},
pages = {683--693},
numpages = {10},
keywords = {آگریا، دیود، ساوالان، طیف نور، فلورسنت},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی اثر منابع مختلف نوری بر ریخت شناسی و رشد گیاهچه های سیب زمینی در شرایط درون شیشه و تأثیر آن بر تولید ریزغده در گلخانه
%A نباتی, جعفر
%A الهه برومند رضا زاده
%A زارع مهرجردی, محمد
%A کافی, محمد
%J علوم باغبانی
%@ ۲۰۰۸-۴۷۳۰
%D 2018

[Download]