دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان, دوره (16), شماره (12), سال (2018-3) , صفحات (1097-1114)

عنوان : ( به کارگیری روش پدیدار نگاری به منظور شناسایی عوامل مؤثر در انتشار علم نامعتبر )

نویسندگان: مهدی دادخواه , محمد مهرآیین , زهرا همت ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

زمینه و هدف: هدف این پژوهش شناسایی عواملی است که باعث انتشار یافته­ های علمی نامعتبر می­ شوند. آگاهی از عوامل مؤثر در انتشار یافته­ های علمی نامعتبر به محققان این فرصت را می­ دهد تا با بینشی وسیع­ تر و به صورت آگاهانه اقدام به انتخاب منابع پژوهش خود نمایند و بدین صورت از انتشار یافته­ های علمی نامعتبر به وسیله خودداری از استفاده آن‌ها به عنوان پایه پژوهش خود جلوگیری به عمل آورند. مواد و روش: در این مقاله با استفاده از رویکرد کیفی پدیدارنگاری، به کارگیری نمونه ­گیری هدفمند و انجام مصاحبه با 12 نفر که در زمینه اعتبار یافته ­های علمی، علم نامعتبر و مباحث مرتبط دارای دانش و تجربه بودند، عوامل مؤثر در انتشار علم نامعتبر شناسایی گردیده­اند؛ ابتدا با انجام مصاحبه و کدگذاری نظری 8 طبقه توصیفی مرتبط با عوامل انتشار علم نامعتبر احصاء شدند و سپس جهت سهولت در درک نتایج پژوهش، عوامل مؤثر در انتشار علم نامعتبر به صورت فرآیندی در فضای نتیجه ارائه گردید. یافته­ ها: نتایج این پژوهش حاکی از آن است که عوامل مختلفی در انتشار یافته­ های علمی نامعتبر دخیل هستند که با در نظرگیری فرایند انتشار یک یافته علمی، عوامل مؤثر در انتشار علم نامعتبر را می­ توان در سه محور اصلی تولید، فرآیند ارزیابی و انتشار علم جای داد. در این مقاله این نتایج به صورت فرایندی که ارتباط این عوامل را با یکدیگر نشان می­ دهد ارائه شده است. نتیجه­ گیری: یافته­ های این مقاله بیانگر این مهم است که جهت جلوگیری از انتشار یافته­ های علمی نامعتبر باید سه محور اصلی تولید، فرآیند ارزیابی و انتشار علم را محور توجه قرار داد. همچنین، جهت جلوگیری از انتشار علم نامعتبر تنها توجه به مجلات رده پایین و یا محققان غیرپایبند به اصول اخلاق پژوهشی کافی نیست بلکه جهت جلوگیری انتشار یافته­ های علمی نامعتبر کلیه مجلات و محققان باید مورد توجه قرار گیرند.

کلمات کلیدی

, علم نامعتبر, انتشار علم, مطالعات کیفی, منابع علمی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1067800,
author = {دادخواه, مهدی and مهرآیین, محمد and همت, زهرا},
title = {به کارگیری روش پدیدار نگاری به منظور شناسایی عوامل مؤثر در انتشار علم نامعتبر},
journal = {دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان},
year = {2018},
volume = {16},
number = {12},
month = {March},
issn = {1735-3165},
pages = {1097--1114},
numpages = {17},
keywords = {علم نامعتبر، انتشار علم، مطالعات کیفی، منابع علمی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T به کارگیری روش پدیدار نگاری به منظور شناسایی عوامل مؤثر در انتشار علم نامعتبر
%A دادخواه, مهدی
%A مهرآیین, محمد
%A همت, زهرا
%J دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
%@ 1735-3165
%D 2018

[Download]