فلسفه تربیت, دوره (3), شماره (3), سال (2018-4) , صفحات (61-90)

عنوان : ( یادگیری بدنمند : نقد رویکرد عصب پژوهی فلسفی به شناخت و یادگیری )

نویسندگان: بیژن بابایی , بختیار شعبانی ورکی , طاهره جاویدی کلاته جعفرابادی , علی مقیمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف اصلی این پژوهش، نقد منظر عصب پژوهی فلسفی چرچلند در باره یادگیری بدنمند رادیکال است. برای دستیابی به این هدف، نخست تحلیلی از مواضع فیزیکالیستی عصب پژوهی فلسفی و دشواری های آن ارائه شده است. سپس، رویکرد عصب پدیدارشناختیِ وارلا و ماتورانا به مثابه بدیل رویکرد رادیکال به یادگیری بدنمند مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. برای دستیابی به این هدف، با ابتناء به رویکرد عصب پدیدارشناسی، مواضع رویکرد فیزولوژیکی عصب پژوهی فلسفی مورد نقد قرار گرفته است . در این بررسی نشان داده شده است که از منظر چرچلند مشاهده گر بیرونی با آگاهی از کارکرد و یا ارگانیزم مغز می تواند به همه دانشی که این ارگانیزم واجد آنست، دست یابد. در حالیکه در رویکرد عصب پدیدار شناسی وارلا، یادگیریِ بدنمند صرفا مبتنی بر آگاهی ما از مغز نیست. این دیدگاه به رغم پذیرش یادگیریِ بدنمند، فهم آن را در بافت بیولوژیکی، روان شناختی و فرهنگیِ ممکن تلقی می کند. بدین ترتیب به یادگیری به عنوان تجربه نوپدیدِ بدنمند، عجین شده در جهان، بسط یافته و فعال ارج می نهد.

کلمات کلیدی

, فلسفه ذهن, یادگیری بدنمند, عصب پژوهی فلسفی, عصب پدیدارشناسی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1067806,
author = {بابایی, بیژن and شعبانی ورکی, بختیار and جاویدی کلاته جعفرابادی, طاهره and مقیمی, علی},
title = {یادگیری بدنمند : نقد رویکرد عصب پژوهی فلسفی به شناخت و یادگیری},
journal = {فلسفه تربیت},
year = {2018},
volume = {3},
number = {3},
month = {April},
issn = {۲۵۳۸-۲۸۰۲},
pages = {61--90},
numpages = {29},
keywords = {فلسفه ذهن، یادگیری بدنمند، عصب پژوهی فلسفی، عصب پدیدارشناسی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T یادگیری بدنمند : نقد رویکرد عصب پژوهی فلسفی به شناخت و یادگیری
%A بابایی, بیژن
%A شعبانی ورکی, بختیار
%A جاویدی کلاته جعفرابادی, طاهره
%A مقیمی, علی
%J فلسفه تربیت
%@ ۲۵۳۸-۲۸۰۲
%D 2018

[Download]