پژوهش در توانبخشی ورزشی, دوره (5), شماره (9), سال (2017-9) , صفحات (67-74)

عنوان : ( بررسی تأثیر هشت هفته تمرینات عصبی عضلانی بر ثبات مرکزی و حس عمقی تنه زنان بسکتبالیست نخبه )

نویسندگان: انسیه سادات مهاجران , ناهید خوشرفتاریزدی , محمدرضا محمدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

زمینه و هدف: هدف از این تحقیق بررسی تأثیر هشت هفته تمرینات عصبی عضلانی بر ثبات مرکزی و حس عمقی تنه زنان بسکتبالیست نخبه بود. روش بررسی: بدین منظور 30 بسکتبالیست نخبه خراسان رضوی به شیوه تصادفی و در دسترس انتخاب شدند و در دو گروه 15 نفری تجربی و 15 نفری کنترل قرار گرفتند. گروه تجربی، به تمرینات گرم کردن عصبی عضلانی به مدت 8 هفته، هر هفته 3 جلسه و هر جلسه به مدت 20-15 دقیقه ‌پرداختند و مابقی آن تا 90 دقیقه، تمرینات رایج بسکتبال انجام ‌دادند. اما گروه کنترل فقط تمرینات رایج بسکتبال را به مدت 90 دقیقه انجام ‌دادند. در مرحله پیش‌آزمون از تست‌های مک گیل و بیرینگ- سورنسون جهت ارزیابی استقامت عضلات تنه و از گونیامتر مخصوص ستون فقرات جهت اندازه‌گیری حس عمقی تنه استفاده شد. بعد از گذشت 24 جلسه تمرینات عصبی عضلانی، از تمامی 30 نفر بار دیگر تست‌های مذکور گرفته شد. بعد از جمع‌آوری اطلاعات پیش‌آزمون و پس‌آزمون، به‌منظور بررسی و مقایسه آزمودنی‌ها از روش آماری اندازه‌گیری‌های مکرر و به منظور مقایسه درون گروهی از روش آماری تی همبسته استفاده شد. یافته‌ها: نتایج نشان داد در بررسی تمرینات عصبی عضلانی بر ثبات مرکزی و حس عمقی تنه بین دو گروه تفاوت معناداری مشاهده شد (P<0.05). نتیجه‌گیری: بر اساس نتایج مطالعه حاضر، تمرینات عصبی عضلانی اثرات مثبتی بر تقویت عضلات ثبات دهنده‌ی مرکزی و تقویت دقت حس عمقی تنه‌ی زنان بسکتبالیست نخبه دارد و ممکن است از بروز آسیب ACL جلوگیری کند.

کلمات کلیدی

تمرینات عصبی عضلانی؛ ثبات مرکزی؛ حس عمقی تنه؛ زنان بسکتبالیست نخبه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1067809,
author = {مهاجران, انسیه سادات and خوشرفتاریزدی, ناهید and محمدی, محمدرضا},
title = {بررسی تأثیر هشت هفته تمرینات عصبی عضلانی بر ثبات مرکزی و حس عمقی تنه زنان بسکتبالیست نخبه},
journal = {پژوهش در توانبخشی ورزشی},
year = {2017},
volume = {5},
number = {9},
month = {September},
issn = {۲۳۸۳-۱۴۶۴},
pages = {67--74},
numpages = {7},
keywords = {تمرینات عصبی عضلانی؛ ثبات مرکزی؛ حس عمقی تنه؛ زنان بسکتبالیست نخبه},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تأثیر هشت هفته تمرینات عصبی عضلانی بر ثبات مرکزی و حس عمقی تنه زنان بسکتبالیست نخبه
%A مهاجران, انسیه سادات
%A خوشرفتاریزدی, ناهید
%A محمدی, محمدرضا
%J پژوهش در توانبخشی ورزشی
%@ ۲۳۸۳-۱۴۶۴
%D 2017

[Download]