اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی , 2011-09-10

عنوان : ( بررسی استفاده از دو روش متفاوت باکتری های پروبیوتیک بر عملکرد و فراسنجه های خون جوجه های گوشتی )

نویسندگان: محمدمهدی خانی , شیرپور , احمد حسن آبادی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این تحقیق برای بررسی اثرات مکمل سازی دو باکتری پروبیوتیک لاکتوباسیلوس کازئی و لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس همراه با آب و یا خوراک بر عملکرد و غلظت های کلسترول و تری گلیسرید خون جوجه های گوشتی انجام شد. 200 قطعه جوجه گوشتی نر از 1 تا 42 روزگی به صورت تصادفی به 5 تیمار آزمایشی با 4 تکرار و 10 جوجه در هر تکرار اختصاص یافتند. تیمار ها شامل: T1) جیره پایه (کنترل)، T2) جیره پایه همراه آب آشامیدنی حاوی 5/0% ال.کازئی، T3) جیره پایه همراه آب آشامیدنی حاوی 5/0% ال.اسیدوفیلوس، T4) جیره پایه حاوی 1% ال.کازئی و T5) جیره پایه حاوی 1% ال.اسیدوفیلوس بودند.غلظت های تری گلیسرید و کلسترول کل در 40 روزگی اندازه گیری شد. نتایج حاصل از این تحقیق مشخص نمود که آب و خوراک مکمل شده با محیط های کشت ال.کازئی و ال.اسیدوفیلوس، می تواند موجب بهبود افزایش وزن، کاهش ضریب تبدیل خوراک و غلظت کلسترول کل و تری گلیسرید خون جوجه های گوشتی شود.

کلمات کلیدی

, فراسنجه های خون, جوجه گوشتی, مکمل خوراکی و آشامیدنی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1067815,
author = {محمدمهدی خانی and شیرپور and حسن آبادی, احمد},
title = {بررسی استفاده از دو روش متفاوت باکتری های پروبیوتیک بر عملکرد و فراسنجه های خون جوجه های گوشتی},
booktitle = {اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی},
year = {2011},
location = {زنجان, ايران},
keywords = {فراسنجه های خون، جوجه گوشتی، مکمل خوراکی و آشامیدنی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی استفاده از دو روش متفاوت باکتری های پروبیوتیک بر عملکرد و فراسنجه های خون جوجه های گوشتی
%A محمدمهدی خانی
%A شیرپور
%A حسن آبادی, احمد
%J اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
%D 2011

[Download]