جغرافیای سیاسی, دوره (1), شماره (4), سال (2017-3) , صفحات (93-114)

عنوان : ( مدیریت یکپارچه مرزها، راهبردی جهت مدیریت کارآمد مرزهای جمهوری اسلامی ایران )

نویسندگان: محسن جان پرور ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ورود به هزاره سوم با افزایش جریان کالاها، انسان ها، قاچاق، ناامنی ها و غیره در عرصه های مختلف فضایی همراه بوده است. این افزایش به صورت های مختلف مدیریت مرزهای کشورها را با مشکل مواجه کرده و دولت ها را بر آن داشته است جهت کنترل و مدیریت مرزهای خود و جلوگیری از ناامنی به کشور راهبردهایی در پیش بگیرند. در این میان جمهوری اسلامی ایران با دارابودن مرزهای طولانی و همسایگان متعدد نیازمند در پیش گیری راهبردی نظامند و کارآمد برای مدیریت مرزهای خود است. بر این اساس، مقاله حاضر با روشی توصیفی- تحلیلی به بررسی و تحلیل وضعیت مدیریت مرزهای کشور از این منظر پرداخته است و فرصت ها و چالش¬های فراروی آن را مورد واکاوی قرار داده است. یافته های پژوهش نشان می دهد وجود برخی عوامل چون تعدّد نهادهای تصمیم¬گیر در مرز و همپوشانی در مسئولیت های بین آنها، فقدان وجود قوانین و مقررات یا شفاف نبودن آنها، ابهام در سطوح اختیارات و مسئولیت ها و...بر مدیریت کارآمد مرزهای کشور تاثیر منفی گذاشته است. برای مقابله با این چالش، راهکار پیشنهادی جهت دستیابی به مدیریت کارآمد مرزها در جمهوری اسلامی ایران، ایجاد یک ساختار متمرکز مدیریت یکپارچه مرزها متشکل از پنج بخش نظامی و دفاعی- اطلاعاتی و امنیتی، فرهنگی- اجتماعی، حقوقی- سیاسی و اقتصادی- تجاری می باشد.

کلمات کلیدی

, مرز, مدیریت یکپارچه مرزی, مدیریت کارآمد, مرزهای ایران
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1067817,
author = {جان پرور, محسن},
title = {مدیریت یکپارچه مرزها، راهبردی جهت مدیریت کارآمد مرزهای جمهوری اسلامی ایران},
journal = {جغرافیای سیاسی},
year = {2017},
volume = {1},
number = {4},
month = {March},
issn = {۲۴۷۶-۳۱۳۶},
pages = {93--114},
numpages = {21},
keywords = {مرز، مدیریت یکپارچه مرزی، مدیریت کارآمد، مرزهای ایران},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مدیریت یکپارچه مرزها، راهبردی جهت مدیریت کارآمد مرزهای جمهوری اسلامی ایران
%A جان پرور, محسن
%J جغرافیای سیاسی
%@ ۲۴۷۶-۳۱۳۶
%D 2017

[Download]