سومین کنفرانس بین‏ المللی مدیریت و مهندسی صنایع , 2017-12-28

عنوان : ( تاثیر گرایش به کارآفرینی بر عملکرد شرکت با نقش میانجی رهبری هزینه )

نویسندگان: فریبرز رحیم نیا , دانیال کفتان زاده , بنفشه فراهی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه شرایط محیطی و قواعد کسب و کار برای شرکت ها به حدی پیچیده، پویا و نا مطمئن است که آنها دیگر قادر نیستند با اقداماتی همچون: تغییر ساختارها، روشها و یا اتکاء به خلاقیت عده ای معدود در سازمان، دوام و بقای بلند مدت خود را تضمین کنند. شرکت ها باید شرایطی را مهیا کنند تا گرایش به کارآفرینی را در شرکت خود نهادینه کنند. گرایش به کارآفرینی از سوی محققین و اندیشمندان زیادی مورد توجه قرار گرفته که باعث بهبود عملکرد سازمان ها می شود؛ اما تحقیقات منظم و تجربی برای بررسی چنین ارتباطی بر اساس اطلاعات محققین در شرکت های افغانستانی به چشم نمیخورد. در این راستا پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر گرایش به کارآفرینی بر عملکرد با نقش میانجی رهبری هزینه در شرکت های حمل و نقل بین المللی افغانستان انجام شده است تا به این شرکت ها کمک کند که عملکرد بهتری داشته باشند و گام بالاتر از طریق بهبود عملکرد این کسب و کار ها به کشور کمک کنند. مطالعه حاضر به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ روش توصیفی پیمایشی بوده و داده های تحقیق از طریق پرسشنامه جمع آوری گردیده است. روایی صوری - پرسشنامه با استفاده از نقطه نظرات اساتید مدیریت و تعدادی از کارشناسان خبره حمل و نقل بین المللی افغانستان مورد بررسی قرار گرفت و روایی سازه نیز از طریق تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی مورد بررسی قرار گرفته است. ضریب آلفای کرونباخ بزرگتر از 7.0 برای همه متغیرها پایایی آن را مورد تایید قرار داد. تحلیل آماری داده ها با استفاده از روش های رگرسیون خطی ساده و رگریسون چندگانه تعدیل شده، توسط نرم افزار " SPSS18 " و " AMOS " مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده نشان داد بین گرایش به کارآفرینی و عملکرد سازمان های مورد مطالعه رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد

کلمات کلیدی

, گرایش به کارآفرینی, رهبری هزینه, عملکرد و شرکت های حمل و نقل بین المللی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1067826,
author = {رحیم نیا , فریبرز and کفتان زاده, دانیال and فراهی, بنفشه},
title = {تاثیر گرایش به کارآفرینی بر عملکرد شرکت با نقش میانجی رهبری هزینه},
booktitle = {سومین کنفرانس بین‏ المللی مدیریت و مهندسی صنایع},
year = {2017},
location = {تهران, ايران},
keywords = {گرایش به کارآفرینی، رهبری هزینه، عملکرد و شرکت های حمل و نقل بین المللی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تاثیر گرایش به کارآفرینی بر عملکرد شرکت با نقش میانجی رهبری هزینه
%A رحیم نیا , فریبرز
%A کفتان زاده, دانیال
%A فراهی, بنفشه
%J سومین کنفرانس بین‏ المللی مدیریت و مهندسی صنایع
%D 2017

[Download]