فقه و اصول, دوره (49), شماره (4), سال (2018-1) , صفحات (9-30)

عنوان : ( ادله جواز تصرفات زوجه در مهر پیش از استقرار )

نویسندگان: سیف اله احدی , محمدتقی فخلعی , محمدحسن حائری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

با وقوع عقد نکاح، زوجه مالک تمام مهر میگردد. این مالکیت نسبت به نیمی از مهر، مسـتقر و نسـبت بـه نـیم دیگر متزلزل است و او با تسلیم نفس، استحقاق مطالبه همه آن را خواهد یافت. مسأله مهم قابل طرح، جواز یا عـدم جواز تصرفات زوجه در مهر، پیش از استقرار آن است. فقها و حقوقدانان بدون تفکیک بحث در حالتهای مختلف، پس از حصول مالکیت زوجه، بر اساس ادله عام دال بر جواز تصرفات مالک در ملک خـود و روایـات دال بـر جـواز تصرفات زوجه نسبت به زوج، قائل به جواز تصرفات شده اند. راقمان این سطور به روش توصیفی- تحلیلی با تتبع در ادله و عبارات فقها و قابل خدشه دانستن ادلـه عـام، تنهـا تصرفات زوجه نسبت به زوج و نیز تصرفاتی که با اذن یا اجازه زوج باشد را صحیح دانسته اند و در غیر این صورت به سبب تزلزل مالکیت زوجه نسبت به نصف مهر و جهت رعایت حق زوج، تصرفات او را غیر موجه یافته اند.

کلمات کلیدی

, زوجه, مهر, ملکیت متزلزل, تصرف
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1067830,
author = {احدی, سیف اله and فخلعی, محمدتقی and حائری, محمدحسن},
title = {ادله جواز تصرفات زوجه در مهر پیش از استقرار},
journal = {فقه و اصول},
year = {2018},
volume = {49},
number = {4},
month = {January},
issn = {2008-9139},
pages = {9--30},
numpages = {21},
keywords = {زوجه، مهر، ملکیت متزلزل، تصرف},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ادله جواز تصرفات زوجه در مهر پیش از استقرار
%A احدی, سیف اله
%A فخلعی, محمدتقی
%A حائری, محمدحسن
%J فقه و اصول
%@ 2008-9139
%D 2018

[Download]