هشتمین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار , 2017-09-14

عنوان : ( بررسی اثر تعدیل کنندگی اسید هیومیک بربرخی صفات مورفولوژیکی و بیوشیمیایی گیاه نعناع خوراکی(Menthaspicata) در شرایط تنش خشکی )

نویسندگان: لادن آژدانیان , محمد مقدم , الهام سعیدی پویا , قادر رستمی تبنق ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

نعناع خوراکی به عنوان گیاهی دارویی از اهمیت بالایی برخوردار استکه نیاز آبی بالایی دارد همچنین مهم ترین مساله در جهان امروز کمبود آب می¬باشد. با توجه به اهمیت نعناع خوراکی در بحث دارویی ، ارائه راهکاری که بتوان با وجود کم آبی جهان، عملکرد و کیفیت گیاه را حفظ نمود حائز اهمیت است. هدف از انجام این پژوهش بررسی توان مقاومتی گیاه نعناع خوراکی در برابر سطوح مختلف تنش خشکی، همچنین بررسی اثر اسید هیومیک به عنوان تعدیل کننده برای مقابله با شرایط خشکی بوده است. در این زمینه ، پژوهشی به صورت گلدانی در دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد به صورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با 3 تکرار انجام شد. عامل اول چهار سطح اسید هیومیک (1000،500،100،0میلی گرم در لیتر) در طی سه مرحله محلول پاشی (یک هفته پیش از اعمال تنش و هفته اول و سوم اعمال تنش) و فاکتور دوم شامل سه سطح آبیاری (30، 70و 100 درصد ظرفیت زراعی) بود. صفاتی که مورد بررسی قرار گرفت شامل قندهای محلول برگ ، فنول ، طول ریشه ، وزن تر و خشک ریشه بود. مطابق نتایج حاصله، تمامی صفات مورد مطالعه تحت تنش خشکی در سطح احتمال 1 % معنی دار شدند این در حالی است که اثر اسید هیومیک تنها بر طول ریشه (p<0.05) معنی دار شد. اثر متقابل تنش خشکی و اسید هیومیک بر طول ریشه و میزان قند محلول برگ در سطح احتمال 5 درصد معنی دار بود.

کلمات کلیدی

, گیاهان دارویی, تعدیل کننده تنش – ظرفیت زراعی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1067832,
author = {آژدانیان, لادن and مقدم, محمد and سعیدی پویا, الهام and رستمی تبنق, قادر},
title = {بررسی اثر تعدیل کنندگی اسید هیومیک بربرخی صفات مورفولوژیکی و بیوشیمیایی گیاه نعناع خوراکی(Menthaspicata) در شرایط تنش خشکی},
booktitle = {هشتمین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار},
year = {2017},
location = {همدان, ايران},
keywords = {گیاهان دارویی- تعدیل کننده تنش – ظرفیت زراعی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی اثر تعدیل کنندگی اسید هیومیک بربرخی صفات مورفولوژیکی و بیوشیمیایی گیاه نعناع خوراکی(Menthaspicata) در شرایط تنش خشکی
%A آژدانیان, لادن
%A مقدم, محمد
%A سعیدی پویا, الهام
%A رستمی تبنق, قادر
%J هشتمین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
%D 2017

[Download]